Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
bm{X¡msc Cd¡ns¡mWvSncp¶ kzImcy_knsâ ]n¶n _knSn¨v 21 t]À¡v ]cn¡v


 Posted Date : 6 January 2013

Imªnc¸Ån: sImÃw þ tX\n tZiob]mXbn Imªnc¸Ån ]qX¡pgnbn _kv tÌm¸n bm{X¡msc Cd¡ns¡mWvSncp¶ kzImcy _knsâ ]n¶n asämcp kzImcy _kv CSn¨v 21 t]À¡v ]cn¡v. ]cnt¡ä cWvSpt]cpsS \ne KcpXcamWv. aäpÅhsc Imªnc¸Ån Xmeq¡mip]{Xnbn {]mYanI ip{iqj \ÂIn hn«b¨p.

tIm«bw þ tImcpt¯mSv dq«n kÀhokv \S¯p¶ dmWn {SmhÂknsâ ]n¶nemWv tIm«bw þ I«¸\ dq«n kÀhokv \S¯p¶ skâv tXmakv CSn¨Xv. C¶se sshIpt¶cw 4.10\mbncp¶p A]ISw. 

Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.