Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
aZyw aebmfnsb XIÀ¯v Iogvs¸Sp¯p¶p: kv]o¡À Pn. ImÀ¯ntIb³


 Posted Date : 6 January 2013

]mem: aZyw aebmfnkaqls¯ XIÀ¯v Iogvs¸Sp¯p¶Xmbn kv]o¡À Pn. ImÀ¯ntIb³. sIkn_nkn aZyhncp²kanXnbpsS 14þmw P·Zn\kt½f\w ]mem _nj]vkv lukn DZvLmS\w sNbvXp {]kwKn¡pIbmbncp¶p At±lw.

aebmfn¡v aZyt¯mSv HSp§m¯ BÀ¯nbmWv. CXv B]¯pIsf £Wn¨phcp¯p¶p. aZy¯nÂ\n¶p tamN\w Csæn tIcfw ]nt¶m«pt]mIpsa¶pw kv]o¡À A`n{]mbs¸«p. kv]o¡À Xs¶ elcnhncp²{]XnÚ sNmÃns¡mSp¯v elns¡XntcbpÅ {]hÀ¯\§fn ]¦mfnbmIpIbpw sNbvXp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.