Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Bd·pf ]²Xn: kÀ¡mÀ Xocpam\w ]n³hen¡Wsa¶v kp[oc³


 Posted Date : 21 January 2013

Xncph\´]pcw: Bd·pf hnam\¯mhf ]²Xnbn HmlcnsbSp¡m\pÅ Xocpam\w kÀ¡mÀ ]n³hen¡Wsa¶v tIm¬{Kkv t\Xmhv hn.Fw. kp[oc³. \nÀZnjvS ]²Xnbpambn _Ôs¸« FÃm \S]SnIfpw \nÀ¯nhbv¡Wsa¶pw At±lw Bhiys¸«p. ]²Xnbn kÀ¡mÀ ]¯p iXam\w HmlcnsbSp¡psa¶v t\cs¯ apJya{´n D½³NmWvSn {]Jym]n¨ncp¶p. ]²Xnbn HmlcnsbSp¡m\pÅ kÀ¡mcnsâ Xocpam\w P\m[n]Xy hncp²amWv. apJya{´n ASnb´cambn ]²Xn {]tZiw kµÀin¡Wsa¶pw kp[oc³ Bhiys¸«p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.