Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Hmkvt{Senb³ Hm¸¬: s^UdÀ IzmÀ«dnÂ


 Posted Date : 21 January 2013

saÂ_¬: ap³ temI H¶mw \¼À Xmcw kznävkÀe³Unsâ tdmPÀ s^UdÀ Hmkvt{Senb³ Hm¸¬ sS¶okn IzmÀ«À ss^\en IS¶p. t\cn«pÅ skäpIÄ¡mbncp¶p s^UddpsS hnPbw. \memw duWvSn ]Xnaq¶mw koUv Im\UbpsS antemkv tdmWn¡ns\bmWv s^UdÀ ]cmPbs¸Sp¯nbXv. kvtImÀ: 6þ4, 7þ6, 6þ2. ¥mâv Émw SqÀWsaâpIfn XpSÀ¨bmb ap¸¯nb©mw IzmÀ«À ss^\entebv¡mWv s^UdÀ tbmKyX t\SnbXv. IzmÀ«dn {^m³knsâ tPm hnÂ{^Uv tkmwKbmWv s^UddpsS FXncmfn. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.