Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
P½phn kÀ¡mÀ hncp² dmen¡p t\sc t]meokv em¯n¨mÀPv


 Posted Date : 21 January 2013

P½p: P½phn sk{I«dntbänte¡p ]nUn]n {]hÀ¯IÀ \S¯nb kÀ¡mÀ hncp² dmenbn kwLÀjw. dmen XSbm\pÅ t]meoknsâ {iat¯¯pSÀ¶mWv kwLÀjapWvSmbXv. t]meokpw {]hÀ¯Icpw X½n Gäpap«n. CtX¯pSÀ¶v amÀ¨v \S¯nbhsc ]ncn¨phnSm³ t]meokv em¯n¨ÀPv \S¯pIbmbncp¶p.

P½p Imjvaocnse tZmU, InjvXzmÀ, D[w]qÀ, IXzm XpS§nb PnÃIfn ]nUn]n {]hÀ¯IÀ amÀ¨v \S¯n. kÀ¡mÀ dn{Iq«vsaânse AgnaXns¡XnscbmWv ]nUn]n {]hÀ¯IÀ {]Xntj[ dmen kwLSn¸n¨Xv. ]nUn]n sshkv {]knUâv ZnÂhmÀ anÀ, P\d sk{I«dn _mÂ_nÀ knwKv F¶nhcmWv dmen¡p t\XrXzw \ÂInbXv. t]meokv em¯n¨mÀPn \nch[n t]À¡v ]cnt¡än«pWvSv. AtXkabw, kÀ¡mcns\Xnsc iàamb {]t£m` ]cn]mSnIfpambn apt¶m«pt]mIpsa¶v ]nUn]n t\XrXzw Adnbn¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.