Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
hnthIm\µ ZÀi\§Ä kaImeo\ kaql¯n\v D¯ahgnIm«nIÄ: ]n. ]ctaizc³


 Posted Date : 22 January 2013

s\¿män³Ic: hnthIm\µ ZÀi\§Ä kaImeo\ kaql¯n\v D¯a hgnIm«nIfmsW¶v `mcXob hnNmc tI{µw UbdIvSÀ ]n. ]ctaizc³ A`n{]mbs¸«p. kzman hnthIm\µsâ 150 þmw Pb´ntbmS\p_Ôn¨v PnÃm C³^Àtaj³ Hm^okpw Icn\S B{ibbpw kwbpàambn kwLSn¸n¡p¶ {]`mjW ]c¼cIÄ¡v XpS¡w Ipdn¨v {]kwKn¡pIbmbncp¶p At±lw. `mcXob kwkvImc¯nsâ al¯mb ss]XrIw FÃmhcpw DÄs¡mÅWw. sshtZinI iànIÄ¡v sImÅbSn¡m\mhm¯ BßobssNX\yw `mcX¯n\pWvSv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.