Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
C´ysb kv]n³ ap\bn \nÀ¯m³ Hmkokv


 Posted Date : 31 January 2013

knUv\n: C´ybn \S¡p¶ sSÌv ]c¼cbv¡pÅ Soans\ Hmkokv {]Jym]n¨p. 17 AwK Soans\bmWv {]Jym]n¨Xv. \mev kv]n³ _ufÀamscbmWv Soan DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶Xv. s¥³ amIvkvshÂ, Ìohv kvan¯v, \Ym³ entbm¬, tkhyÀ sZmtlÀ¯n F¶nhcmWv Soan CSw]nSn¨ kv]n³ _ufÀamÀ.

an¨Â tPm¬ksâ t\XrXz¯n A©v t]kv _ufÀamcpw SoanepWvSv. ]oäÀ knUnÂ, an¨Â ÌmÀ¡v, sPbnwkv ]män³k¬, PmIvk¬ t_Uv F¶nhcmWv SoanepÅ aäv t]kÀamÀ. Sow GXv kmlNcyhpw t\cnSm³ kÖamsW¶v Hmkokv tZiob skeIvSÀ tPm¬ C³shcmdn¯n ]dªp. s^{_phcn 22 \v sNss¶bnemWv BZy sSÌv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.