Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
»m¡vam³ amlnbnepw


 Posted Date : 31 January 2013

amln: ]Åqcnepw »m¡vams\Ipdn¨v ]cmXn Dbcp¶p. ]´¡ense \thmZb hnZymeb¯n\v kao]s¯ AÂ^e¡v ho«n ss^kens\ (39) »m¡vam³ F¶v kwibn¡p¶bmÄ Ignª cm{Xn B{Ian¡m³ {ians¨¶mWp ]cmXn.

sNmhmgvN cm{Xn 12 HmsS Nme¡c ]nFwSn sjUn\Sp¯ph¨mbncp¶p kw`hw. sNmhmgvN cm{Xn Ipªn¸Ånbnse tÌj\dn ISbpw ]q«n ]me¡chgn ]´¡ente¡v ss_¡n t]mIpIbmbncp¶p ss^kÂ. Nme¡c F¯pt¼mtg¡pw ss^kensâ ap¶n Hcp amcpXn ImÀ t]mIp¶pWvSmbncp¶p.

]nFwSn sjUn\Sp¯v F¯nbt¸mÄ FXnÀhi¯p \n¶pw ss_¡nse¯nbbmÄ ASp¯phcnIbpw ]n¶oSv ss_¡n ss^kens\ ]n´pScpIbpambncp¶p. CtXXpSÀ¶v ap¶nse Imdns\bpw adnIS¶ ss^kens\ »m¡vam\pw Imdns\ adnIS¶v ]n´pSÀ¶¦nepw ss^k Xsâ ss_¡v AanXthKXbn HmSn¨v Cbmfn \n¶pw c£s¸SpIbmbncp¶phs{X. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.