Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
tZiob kvIqÄ aoänse anI¨ Xmc¯n\v \mt\m ImÀ


 Posted Date : 31 January 2013

Cämh: tZiob kvIqÄ AXveänIv aoänse anI¨ Xmc¯n\v D¯À{]tZiv kÀ¡mcnsâ hI \mt\m ImÀ k½m\w. hymgmgvNbmWv D¯À{]tZiv kÀ¡mÀ anI¨ Xmc¯n\v ImÀ k½m\n¡psa¶v {]Jym]n¨Xv. aoän cWvSp tZiob sdt¡mÀUv {]IS\t¯msS {Sn]nÄ kzÀWw t\Snb tIcf¯nsâ ]n.bp.Nn{XbmWv ImÀ t\«¯n\v Gähpw ap¶n \n¡p¶Xv.

aoän ]s¦Sp¡p¶ FÃm Ip«nIÄ¡pw kamPvhmZn ]mÀ«nbpsS sXcsªSp¸v NnÓamb ssk¡nÄ k½m\ambn \ÂIm³ bp]n kÀ¡mÀ Ignª Znhkw Xocpam\n¨ncp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.