Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
aAZ\nsb AKÀhmÄ Bip]{Xnbnte¡v amän


 Posted Date : 31 January 2013

_mwKfqÀ: _mwKfqÀ kuJy BbpÀthZ Bip]{Xnbn NnInÕbn Ignbp¶ ]nUn]n t\Xmhv A_vZpÄ \mkÀ aAZ\nsb t\{X NnInÕbv¡mbn AKÀhmÄ Bip]{Xnbnte¡p amän. At±l¯nsâ Hcp I®nsâ ImgvN `mKoIambn \jvSs¸«Xns\ XpSÀ¶mWnXv. aAZ\n¡v t\{X NnInÕ e`yam¡Wsa¶v tUmIvSÀamÀ \nÀt±in¨ncp¶p. ISp¯ {]tal tcmKw aqeamWv I®n\v ImgvN \jvSs¸«Xv. I®n\v ikv{X{Inb thWvSnhcpsa¶mWv dnt¸mÀ«v. `mcy kq^nbbpw aI\pw aAZ\ns¡m¸apWvSv.

IÀWmSI sslt¡mSXn D¯chns\ XpSÀ¶mWv aAZ\n¡v hnZKv[ NnInÕ e`yambXv. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.