Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
sIm¨nbn shÅnbmgvN XpS§m\ncp¶ _kv kacw ]n³hen¨p


 Posted Date : 31 January 2013

sIm¨n: sIm¨n \Kc¯nse kzImcy _kv sXmgnemfnIÄ shÅnbmgvN XpS§m\ncp¶ A\nÝnXIme kacw ]n³hen¨p. a{´n hn.sI.C{_mlnwIpªv sXmgnemfn kwLS\m {]Xn\n[nIfpambn \S¯nb NÀ¨sb XpSÀ¶mWv kacw ]n³hen¨Xv.

thX\hÀ[\ Bhiys¸«mWv sXmgnemfnIÄ kacw {]Jym]n¨ncp¶Xv. kwØm\s¯ aäp PnÃIfn _kv sXmgnemfnIÄ¡pÅ an\naw thX\ \nbaw \S¸m¡nbn«psWvS¦nepw CXphsc FdWmIpf¯v CXp \S¸m¡m³ A[nIrXÀ Xbmdmbn«nsöp tImþHmÀUnt\j³ I½nän Btcm]n¨ncp¶p. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.