Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
{][m\a{´nbmIm³ tamUn {]m]vX³: sh¦¿ \mbnUp


 Posted Date : 1 February 2013

t`m¸mÂ: {][m\a{´n Øm\t¯¡v \tc{µ tamUn¡v ]n´pWbpambn apXnÀ¶ t\Xmhv sh¦¿ \mbnUp cwKs¯¯n. tamUn {][m\a{´nbmIm³ {]m]vX\msW¶v At±lw ]dªp. apXnÀ¶ t\Xmhv FÂ.sI.AUzm\n temIvk`m {]Xn]£ t\Xmhv kpja kzcmPv, cmPyk`m {]Xn]£ t\Xmhv Acp¬ sPbvänen F¶nhÀ tamUn {][m\a{´nbmIm³ tbmKy\msW¶v AwKoIcn¨n«pÅXmWv. {][m\a{´n Øm\t¯¡v hcm³ Xm³ B{Kln¡p¶nÃ. {][m\a{´nbmIm³ tbmKyXbpÅ \nch[n t\Xm¡Ä _nsP]nbnepWvSv. C¡mcy¯n A´na Xocpam\w 2014þse s]mXp sXcsªSp¸n\v ap³t] ]mÀ«n Xocpam\n¡q F¶pw sh¦¿ \mbnUp ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.