Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
]n\mI tdm¡äv tem©À hoWvSpw ]co£n¨p


 Posted Date : 1 February 2013

_metkmÀ: C´y Xt±iobambn hnIkn¸ns¨Sp¯ aÄ«n _mc tdm¡äv tem©À (Fw_nBÀFÂ) ]n\mIbn \n¶pÅ hnPbIcamb hnt£]W ]co£Ww Nmµn¸qcnse {]Xntcm[ tk\m tI{µ¯n C¶sebpw XpSÀ¶p. tk\bpsS `mKam¡nb ]n\mI 1995 apX hnhn[ Xc¯nepÅ ]co£W§Ä¡p hnt[bam¡nbn«pWvSv. C¶es¯ ]co£Ww BÀasaâv dnkÀ¨v B³Uv sUhe]vsaâv FÌm»njvsaâv (FBÀUnC) ]qs\ bqWnämWv \S¯nbXv. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.