Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
apJya{´n¡v h[`ojWn: {]Xnsb¡pdn¨v kqN\ e`n¨p


 Posted Date : 2 February 2013

FdWmIpfw: apJya{´n D½³NmWvSn¡p t\sc t^mWneqsS h[`ojWn apg¡nb {]Xnsb¡pdn¨v hyàamb kqN\ e`n¨Xmbn t]meokv. FdWmIpfw ]p¯³Ipcniv kztZinbmWv kw`h¯n\p ]n¶nse¶v kwibn¡p¶Xmbn t]meokv ]dªp. samss_ t^m¬ ShÀ tI{µoIcn¨v \S¯nb At\zjW¯nemWv {]Xnsb¡pdn¨v kqN\ e`n¨Xv. CbmfpsS ho«n A¼etaSv t]meokv F¯nsb¦nepw {]Xnsb ]nSnIqSm³ IgnªnÃ. shÅnbmgvN D¨bv¡p H¶cbv¡mWv t]meokv I¬t{SmÄ dqantebv¡p h[`ojWn ktµiw h¶Xv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.