Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
lnÃcn ¢n⬠]Snbnd§n


 Posted Date : 2 February 2013

hmjnwKvS¬: Atacn¡³ hntZiImcy sk{I«dn Øm\¯p \n¶v lnÃcn ¢n⬠]Snbnd§n. \mep hÀjs¯ HutZymKnI PohnX¯n 112 cmPy§fmWv lnÃcn kµÀin¨Xv. akm¨ypskävkv sk\äÀ tPm¬ sIdnbmIpw 65Imcnbmb lnÃcnbpsS ]n³Kman.

Pohn¡m³ temIw Ct¸mÄ Hcp kpc£nXamb ØeamsW¶v lnÃcn Xsâ hnShm§Â {]kwK¯n ]dªp. SÀ¡nbn bpFkv Fw_knbv¡p t\scbpWvSmb B{IaWw t]mepÅ kw`h§Ä Xsâ ]n³Kmansb Im¯ncn¡p¶ shÃphnfnIfmWv. Ignª Znhkw {]knUâv _dm¡v H_mabv¡v lnÃcn Xsâ cmPn¡¯v ssIamdnbncp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.