Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
amthmbnÌv A\pIqe t]mÌÀ: HcmÄ AdÌnÂ


 Posted Date : 15 February 2013

hb\mSv: hb\m«nse ]p¸Ån, Xncps\Ãn taJeIfn amthmbnÌv A\pIqe t]mÌdpIÄ ]Xn¨ kw`h¯n Hcmsf t]meokv AdÌv sNbvXp. t]mcm«w F¶ kwLS\bpsS t\Xmhv kn.sI.tKm]mes\bmWv t]meokv AdÌv sNbvXXv. ]p¸Ånbn \n¶mWv Cbmsf ]nSnIqSnbXv.

Øe¯v amthmbnÌv A\pIqe eLpteJIÄ hnXcWw sN¿p¶Xn\nsSbmWv Cbmsf ]nSn¨sX¶mWv t]meokv \ÂIp¶ hniZoIcWw. amthmbnÌv km¶n[yw hb\mSv, I®qÀ PnÃIfn ØncoIcn¨ kmlNcy¯n tKm]mes\ IcpX XS¦en ]mÀ¸n¡m\pw t]meokv BtemNn¡p¶pWvsS¶mWv dnt¸mÀ«v. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.