Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Xncph\´]pc¯v hml\m]IS¯n Phm³ acn¨p


 Posted Date : 15 February 2013

Xncph\´]pcw: ssI\änIv tlmWvS¡v ta temdn Ibdnbnd§n knBÀ]nF^v Phm³ acn¨p. t]m¯³tImSv kztZin tKm]Ipamc³ \mbÀ(38)BWv acn¨Xv. Ct±lw knBÀ]nF^v ]©m_v bqWnänse Phm\mWv.

hymgmgvN cm{Xn ]¯n\v ]Ån¸pdw Xmac¡pf¯n\v kao]ambncp¶p A]ISw. Ig¡q«¯v \n¶pw awKe]pct¯¡v hcnIbmbncp¶ Ct±lw k©cn¨ncp¶ ssI\änIv tlmWvSbn FXnÀ Znibn \n¶pw hcnIbmbncp¶ temdnbnSn¡pIbmbncp¶p. temdn icoc¯neqsS Ibdnbnd§pIbmbncp¶psh¶v t]meokv ]dªp. A]ISs¯¯pSÀ¶v X£Ww acWw kw`hn¡pIbmbncp¶p. arXtZlw saUn¡Â tImfPmip]{Xn tamÀ¨dnbnÂ. awKe]pcw t]meokv taÂ\S]Sn kzoIcn¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.