Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
KtWjvIpamÀ anI¨ a{´nsb¶v D½³ NmWvSn


 Posted Date : 15 February 2013

\yqUÂln: sI._n.KtWjvIpamÀ anI¨ a{´nbmsW¶v apJya{´n D½³ NmWvSn. At±ls¯ a{´nk`bn \n¶pw Hgnhm¡Wsa¶v Bhiys¸«v tIcf tIm¬{Kkvþ_n bpUnF^n\v I¯v \ÂInbn«pWvSv. C¡mcy¯n FÃmhcpambn BtemNn¨v XocpasaSp¡psa¶pw At±lw ]dªp.

tIm¬{Kkv ]mÀesaâdn ]mÀ«n t\Xm¡fpsSbpw ]nknkn A[y£³amcpsSbpw tbmK¯n ]s¦Sp¡m\mWv apJya{´n UÂlnbn F¯nbXv. cWvSp Znhks¯ tbmK¯n shÅnbmgvN am{Xta D½³ NmWvSn ]s¦Sp¡q. D]cmjv{S]Xn laoZv A³kmcn i\nbmgvN tIcf¯nse¯p¶Xns\ XpSÀ¶mWnXv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.