Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
{]Xn]£ t\XrØm\ tNmZy§tfmSv hn.Fkv {]XnIcn¨nÃ


 Posted Date : 15 February 2013

Xncph\´]pcw: {]Xn]£ t\XrØm\¯p \n¶pw Xs¶ Hgnhm¡m³ kn]nF½n \o¡w \S¡p¶pWvsS¶ hmÀ¯tbmSv hn.Fkv.ANypXm\µ³ {]XnIcn¨nÃ. Xncph\´]pc¯v Hcp s]mXp]cn]mSnbn ]s¦Sp¡m³ F¯nb hn.Fknt\mSv am[ya{]hÀ¯À CXp kw_Ôn¨ tNmZyw tNmZns¨¦nepw At±lw {]XnIcn¡m³ XbmdmbnÃ. CXp kw_Ôn¨ tNmZyw hn\bt¯msS XÅn¡fbpIbmsW¶v hn.Fkv. ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.