Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
AXnÀ¯nbn hoWvSpw ]m¡nØm³ shSn\nÀ¯Â ewLn¨p


 Posted Date : 15 February 2013

{io\KÀ: AXnÀ¯nbn ]m¡nØm³ hoWvSpw shSn\nÀ¯Â ewLn¨Xmbn dnt¸mÀ«v. hymgmgvN cm{Xnbn \nb{´W tcJbnse ]p©v taJebnemWv ]m¡v ssk\yw shSnhbv¸v \S¯nbXv. shSnhbv¸n BÀ¡pw ]cnt¡än«nÃ. cm{Xn 8.05 HmsSbmWv shSnhbv¸pWvSmbsX¶v ssk\nI hàmhv F³.F³.BNmcy ]dªp. XpSÀ¶v C´y³ ssk\yw {]Xym{IaWw \S¯n. cm{Xn 10.50 hsc shSnhbv¸v XpSÀ¶psh¶pw hàmhv Adnbn¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.