Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
a{´nsb ]n³hen¡m³ ]mÀ«n¡v AhImiapWvsS¶v tPmWn s\ÃqÀ


 Posted Date : 15 February 2013

Xncph\´]pcw: tIcf tIm¬{Kkvþ_n ]mÀ«n¡v X§fpsS a{´nsb ]n³hen¡m³ AhImiapWvsS¶v tIcf tIm¬{Kkv tP¡_v hÀ¡nwKv sNbÀam³ tPmWn s\ÃqÀ. Øm\mÀYnbm¡m\pw a{´nbm¡m\pw AhImiapÅXpt]mse Xs¶ a{´nsb ]n³hen¡m\pw ]mÀ«n¡v Ignbpw. 21þ\v tNcp¶ bpUnF^v tbmK¯n KtWjvIpamÀ hnjbw ]cnKWn¡psa¶pw tPmWn s\ÃqÀ ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.