Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
kzÀW hne Ipdªp


 Posted Date : 15 February 2013

sIm¨n: kzÀW hne Ipdªp. ]h\v 80 cq] Ipdªv 22,560 cq]bnse¯n. {Kman\v 10 cq] Ipdªv 2,820 cq]bnemWv hym]mcw \S¡p¶Xv. XpSÀ¨bmbn cWvSmw ZnhkamWv hne Xmtgbv¡v t]mIp¶Xv.

A´mcmjv{S hn]Wnbnepw kzÀW¯n\p Xncn¨Sn t\cn«p. Hcp Hu¬kv kzÀW¯n\v 1.15 tUmfÀ Xmgv¶v 1633.55 tUmfdnse¯n. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.