Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
HmkvIÀ ]ntÌmdnbkns\ tImSXnbn lmPcm¡n


 Posted Date : 15 February 2013

sPml¶mkv_ÀKv: ImapInsb shSnh¨v sImes¸Sp¯nb tIkn t»Uv d®À HmkvIÀ ]ntÌmdnbkns\ tImSXnbn lmPcm¡n. AtXkabw, tamjvSmhmsW¶p sXän²cn¨mWv Xm³ \ndsbmgn¨sX¶ ]ntÌmdnbknsâ hmZw t]meokv XÅn. ChcpsS ho«n \n¶v ]peÀs¨ kv{XobpsS Ic¨n tI«psh¶v AbÂhmknIÄ t]meokn\v samgn \ÂInbn«pWvSv. tIkn t]meoknsâ At\zjWw XpScpIbmWv.

hmessâ³ Zn\¯nemWv ]ntÌmdnbkv ImapIn doh Ìo³Im¼ns\ shSnh¨v sImes¸Sp¯nbXv. X\n¡v k½m\§fpambn ]peÀs¨ \mtemsS F¯nb ImapInsb tamãmsh¶p sXän²cn¨v shSnhbv¡pIbmbncp¶psh¶ ]ntÌmdnbknsâ hmZamWv s]mfnªXv. dohbpsS Xebnepw ssIbnepamWv shSntbäncp¶Xv.

sImÃs¸« doh Ìo³Im¼v temIs¯ Adnbs¸Sp¶ tamUemWv. \nba _ncpZ[mcnbmb doh kv{Xo hntamNI {]hÀ¯IIqSnbmbncp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.