Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Cw¥WvSn\v XIÀ¸³ Pbw; ]c¼c


 Posted Date : 15 February 2013

shÃnwKvS¬: \yqkne³Uns\Xncmb aq¶mw Szânþ20bn Cw¥WvSn\v 10 hn¡änsâ XIÀ¸³ Pbw. CtXmsS aq¶v aÕc§fpsS ]c¼c Cw¥WvSv 2þ1\v kz´am¡n. 140 d¬kv hnPbe£yhpambn _mänwKn\nd§nb Cw¥WvSv 12.4 Hmhdn hn¡äv \jvSs¸SmsX e£y¯nse¯n.

AeIvkv slbnÂkv (80), ssa¡nÄ ew_v (53) F¶nhcpsS AÀ[ sk©pdnIfmWv Cw¥ojv \ncsb XpW¨Xv. 42 ]´n H³]Xv t^mdpw \mev knIvkpw AS§nbXmbncp¶p slbnÂknsâ C¶nwKvkv. A©v knIvkpw Hdp t^mdpw AS¡w 34 ]´nemWv ew_v 53 d¬kv t\SnbXv.

t\cs¯ BZyw _mäv sNbvX Inhokv \nÝnX Hmhdn F«v hn¡än\v 139 d¬kv t\Sn. 59 d¬kv t\Snb amÀ«n³ K]vän am{XamWv Inhokv \ncbn Xnf§nbXv. {_WvS³ a¡Ãw 26 d¬kv t\Sn. Cw¥WvSn\v thWvSn ÌphÀ«v t{_mUv, sPbvUv sUd³_mIv F¶nhÀ aq¶v hoXw hn¡äpIÄ hogv¯n. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.