Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
ku¯v Itcmen\ kÀhIemimebn shSnshbv]v; HcmÄ¡v ]cn¡v


 Posted Date : 27 February 2013

hmjnwKvS¬: Atacn¡bnse ku¯v Itcmen\ kÀhIemimebnepWvSmb shSnshbv]n HcmÄ¡v ]cnt¡äp. dntkmÀ«v taJebmb anÀXn _o¨n\v kao]apÅ kÀhIemime dknU³kv lmfnembncp¶p kw`hw. {]mtZinI kabw sNmÆmgvN cm{Xn 7.30 HmsSbmbncp¶p kw`hw. shSnbpXnÀ¯ tijw A{Ian hml\¯n c£s]«Xmbpw kw`hs¯ XpSÀ¶v Im¼kv AS¨n«Xmbpw kÀhIemime hàmhv samWm {]q^À ]dªp. ]cnt¡ä Bsf Bip]{Xnbn {]thin¸n¨Xmbpw A[nIrXÀ Adnbn¨p. 9000 ¯ne[nIw hnZymÀYnIÄ ChnsS ]Tn¡p¶pWvSv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.