Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
A^vKm\n 16 t]meokpImsc Xmen_m³ h[n¨p


 Posted Date : 27 February 2013

Im_qÄ: A^vKm\nØm\n Xmen_m³ \S¯nb B{IaW¯n 16 t]meokpImÀ acn¨Xmbn dnt¸mÀ«v. t]meokv sN¡vt]mÌn\v t\scbmWv B{IaWapWvSmbXv. B{IaW¯nsâ IqSpX hnhc§Ä e`yambn«nÃ. Ing¡³ {]hniybnse Kkv\nbnemWv kw`hw. Xo{hhmZnIÄ t]meokv sN¡vt]mÌn \pgªpIbdnbmWv B{IaWw \S¯nbsX¶mWv {]mYanI dnt¸mÀ«v. B{IaWs¯¡pdn¨v t]meokv At\zjWw Bcw`n¨p. Øe¯v ssk\nI _kv e£yam¡n t_mw_v kvt^mS\w \S¯nbXmbpw dnt¸mÀ«pWvSv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.