Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
PbefnX aq¶v a{´namsc ]pd¯m¡n


 Posted Date : 27 February 2013

sNss¶: Xangv\mSv apJya{´n sP.PbefnX a{´nk`bn \n¶pw aq¶v a{´namsc ]pd¯m¡n. aq¶v ]pXpapJ§sf a{´nk`bn DÄs¸Sp¯n. apJya{´nbpsS \nÀt±i{]Imcw aq¶v a{´namsc ]pd¯m¡nb hnhcw cmPv`h³ ØncoIcn¨p.

BtcmKya{´n hn.Fkv.hnPbv, Sqdnkw a{´n tKmIp Cµnc, hnZym`ymk, bphP\t£a, \nbaa{´n F³.BÀ.inh]Xn F¶nhcmWv ]pd¯p t]mbhÀ. Sn.]n.s]m¶m¨n, sshsKbvsNÂh³, sI.kn.hocaWn F¶nhcmWv ]pXnb a{´namÀ. ChÀ hymgmgvN kXy{]XnÚ sNbvXp A[nImcta¡pw. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.