Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
]¶n¸\n: cmPy¯v Cu hÀjw 254 acWw


 Posted Date : 27 February 2013

\yqUÂln: cmPy¯v Cu hÀjw 254 t]À ]¶n¸\n _m[n¨v acns¨¶v tI{µ BtcmKya{´meb¯nsâ dnt¸mÀ«v. cmPØm\nemWv Gähpw A[nIw acWw dnt¸mÀ«v sNbvXncn¡p¶Xv. ChnsS 105 t]À acn¨p. KpPdm¯v (49), lcnbm\ (36), ]©m_v (29) F¶o kwØm\§Ä sXm«p]n¶nemWv.

cmPy¯v Cu hÀjw 2,267 t]À¡v ]¶n¸\n ØncoIcn¨n«pWvSv. 759 ]\n_m[nXcpWvSmb UÂlnbmWv IW¡n ap¶nÂ. cmPØm\n 556 t]À¡pw lcnbm\bn 298 t]À¡pw ]\n ØncoIcn¨psh¶v IW¡pIÄ hyàam¡p¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.