Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
X®oÀap¡w _WvSnsâ j«dpIÄ \hoIcn¡m³ 104 tImSncq] sNehgn¡pw: a{´n ]n.sP. tPmk^v


 Posted Date : 28 February 2013

tNÀ¯e : X®oÀap¡w _WvSnsâ j«dpIÄ \hoIcn¡phm³ kwØm\ kÀ¡mÀ 104 tImSncq] sNehgn¡psa¶v a{´n ]n.sP tPmk^v. tIm¡awKew skâv BâWokv sslkv¡qÄ hmÀjnIhpw bm{Xbb¸v kt½f\hpw DZvLmS\w sN¿pIbmbncp¶p At±lw. X®oÀap¡w _WvSnsâ ]gInbXpw {Zhn¨Xpamb apgph³ j«dpIfpw amän Ìo j«dpIÄ Øm]n¡pw. CXnsâ {]hÀ¯\§Ä DS³ Bcw`n¡pw. Ip«\mSv ]mt¡Pn DÄs¸Sp¯nbmWv XpI hIbncp¯nbn«pÅsX¶pw a{´n ]dªp. ^m.sFk¡v Umanb³ ss]\p¦Â A[y£X hln¨p 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.