Home   | Deepika e-shopping   | Karshakan   | Sthreedhanam   | Children’s Digest   | Kuttikalude Deepika   | Business Deepika   | RashtraDeepika Cinema  
{]mÀY\mRvPen
amÀ tXmakv NIy¯v
amÀ eqbokv ]»nt¡j³kv, sIm¨n.
hne 380.

ss__nÄ hNkpIsf B²ymßnI A\p`h§fpsS at\mlcIhNw sImWvSe¦cn¡p¶ ]pkvXIamWnXv. Hmtcm Znhkhpw H¶v F¶ coXnbn Hcp hÀjw apgph³ [ym\n¡mhp¶p coXnbnemWv cq]Iev]\ sNbvXncn¡p¶Xv. ]utcmlnXy¯nsâbpw k`m`cW¯nsâbpw \oWvShÀj§Ä \ÂInb B²ymßntImÀPw hmb\¡mÀ¡p ]IÀ¶p \ÂIm³ {KÙImc\v km[n¡p¶p.

{]]©¯nse A\´amb krjvSnIsf ]pXpcq]¯n ZÀin¡m\pw Cu ]pkvXIw hgnsbmcp¡p¶p. ]pXphÕc¯n BÀ¡pw ssIamdm³ km[n¡p¶ hninjvS k½m\w.


Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.