ജെഎൻയുവിൽ 91 അധ്യാപകർ
UÂlnbnse PhlÀem s\lvdp bqWnthgvknänbn hnhn[ A[ym]I XkvXnIIfn Fkvkn, FkvSn hn`mK¯nÂs¸«hÀ¡mbn {]tXyI \nba\w \S¯p¶p.
91 HgnhpIfmWv DÅXv.
{]^kÀþ 28 Hgnhv.
Atkmkntbäv {]^kÀþ 50 Hgnhv.
AknÌâv {]^kÀþ 13 Hgnhv.

At]£n¡m\mhiyamb tbmKyX, kvs]jssetkj³ F¶nh Adnbm³ www.jnuac.in/career ImWpI. Hm¬sse\mbmWv At]£ kaÀ¸nt¡WvSXv.
At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXnþ Unkw_À 12.