മിലിട്ടറി എൻജിനിയർ സർവീസസിൽ ട്രേഡ്സ്മാൻ
taäv t{SUvkvam³ XkvXnIbnse HgnhpIfnte¡v anen«dn F³Pn\nbdnwKv kÀhokkv At]£ £Wn¨p. sIm¨n/Ggnae Gcnbbn HgnhpWvSv. hnÚm]\w sh_vsskän sshImsX {]kn²oIcn¡pw.

sIm¨n/ Ggnae Gcnb HgnhpIÄ dn{Iq«vsaâv AtYmdnän: knU_ypC Ggnae
Hgnhvþ shln¡nÄ sa¡m\n¡v, CeIv{Sojy³, d{^nPtdj³ sa¡m\n¡v, ImÀs]âÀ, ^näÀ, tak¬, s]bnâÀ, F^vPnFw, ss]¸v ^näÀ, A]vslmfÌÀ, hmÂhvam³ F¶n§s\bmWv HgnhpIÄ.
i¼fwþ 5,200þ 20,200 cq]. t{KUv t]þ 1,800 cq]. {]mbwþ 18þ 27. Fkvkn/ FkvSn¡v A©pw H_nkn¡p aq¶pw hnIemwKÀ¡v ]¯pw DbÀ¶ {]mb¯n CfhpWvSv. hnapà`SÀ¡v DbÀ¶ {]mb¯n \nbam\pkrX Cfh\phZn¡pw.
tbmKyXþ FkvFkvFÂkn ]mkv, AXmXv t{SUn AwKoIrX sFSnsF ]mkv. AXXv t{SUn dPnsaâv skâÀ \ÂIp¶ t{SUv kÀ«n^n¡äv t\Snb hnapà`SÀ¡pw AhkcapWvSv.
]co£, sXcsªSp¸v: Fgp¯p ]co£bpsS ASnØm\¯nemWv sXcsªSp¸vþ 2017 G{]nen Bbncn¡pw ]co£. tIcf¯n Ggnae ]co£mtI{µamWv.

P\d CâenP³kv dokWnwKv, \yqadn¡Â B]vänäyqUv, P\d Cw¥ojv, s]mXphnÚm]\w, t{SUv tNmZy§Ä F¶nh DÄs¸Sp¶XmWv kne_kv. s\Käohv amÀ¡v DWvSv.
At]£þ At]£mt^mw, AUvanäv ImÀUv, hnapà`SÀ/ Fkvkn, FkvSn/ H_nkn hn`mK¡mÀ¡pÅ Un¢tdj³ t^mw, Unk_nenän kÀ«n^n¡äv F¶nhbpsS amXrI sh_vsskän e`n¡pw. CXv shÅt]¸dnseSp¯ kz´w ssI¸Sbn ]qcn¸n¡mw. At]£bnepw AUvanäv ImÀUnepw ]mkvt]mÀ«vsskkv t^mt«m ]Xn¨v kzbw km£ys¸Sp¯Ww. At]£bpw AUvanäv ImÀUpw aäv tcJIfpw \nÀtZim\pkrXw ]qcn¸n¨v {]mbw, tbmKyX, PmXn/hn`mKw, ]cnNbw F¶nh sXfnbn¡p¶ tcJIfpsS kzbwkm£ys¸Sp¯nb ]IÀ¸pIÄ klnXw Abbv¡Ww.
sh_vsskäv www.mes.gov.in.