സിഡിഎസ് വിജ്‌ഞാപനം
C´y³ anen«dn A¡mUan, C´y³ t\h A¡mUan, FbÀ t^mgvkv A¡mUan F¶nhnS§fnse hnhn[ tImgvkpIfnte¡pÅ {]thi\¯n\mbn bqWnb³ ]»nIv kÀhokv I½oj³ \S¯p¶ Iw_bn³Uv Un^³kv kÀhokkv(knUnFkv) FIvkmant\j³(I) 2017sâ hnÚm]\w ]pds¸Sphn¨p. kv{XoIÄ¡pÅ t\m¬ sSIv\n¡Â tjmÀ«v kÀhokv I½oj³ tImgvkv DÄs¸ sSbmWnXv. FÃm hn`mK§fnepambn 464Hgnhp IfmWpÅXv. 2017 s^{_phcn A©n\mWp ]co£. At]£ Hm¬sse\mbn am{Xta kzoIcn¡pIbpÅq.

At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn: Unkw_À cWvSv. \hw_À H¼Xp apX At]£ kaÀ¸n¡mw. hnhn[ A¡mUanIfnembpÅ HgnhpIfpsS F®w, {]mb]cn[n, tbmKyX F¶nh
NphsS:
1. C´y³ anen«dn A¡mUan, sUdmUq¬: 143þmaXv tImgvkv(AhnhmlnXcmb ]pcpj³amÀ¡v)þ 150 HgnhpIÄ.(F³knkn(BÀan hnwKv) kn kÀ«n^n¡äpÅhÀ¡mbn \o¡nh¨ncn¡p¶ 25 HgnhpIfpÄs¸sS). {]mbw: 1994P\phcn cWvSn\p ap³t]m 1999 P\phcn H¶n\p tijtam P\n¨hcmbncn¡cpXv. tbmKyX: AwKoIrX kÀhIemimebnÂ\n¶p _ncpZw/X¯peyw.
2. C´y³ t\h A¡mUan, Ggnae: FIvknIyq«ohv(P\d kÀhokv)(AhnhmlnXcmb ]pcpj³amÀ¡v)þ 45 HgnhpIÄ. (F³knkn(t\h hnwKv) kn kÀ«n^n¡äpÅhÀ¡mbn \o¡nh¨ncn¡p¶ Bdv HgnhpIfpÄs¸sS). {]mbw: 1994 P\phcn cWvSn\p ap³t]m 1999 P\phcn H¶n\p tijtam P\n¨hcmbncn¡cpXv. tbmKyX: _nFkvvkn (^nknIvkv/ am¯amänIvkv) Asæn F³Pn\nbdnwKn _ncpZw.
3. FbÀt^mgvkv A¡mUan, sslZcm_mZv: 202þmaXv F^v(]n) tImgvkv ({]oþ^vssfbnwKv) s{Sbn\nwKv tImgvkv(AhnhmlnXcmb ]pcpj³amÀ¡v)þ 32 HgnhpIÄ. {]mbw: 1994 P\phcn cWvSn\p ap³t]m 1998 P\phcn H¶n\p tijtam P\n¨hcmbncn¡cpXv. tbmKyX: _ncpZhpw ^nknIvkv, am¯amänIvkv F¶nhbpÄs¸sS ¹kvSphpw Asæn F³Pn\nbdnwKn _ncpZw.
4. Hm^otkgvkv s{Sbn\nwKv A¡mUan, sNss¶: 107þmaXv FkvFkvkn tImgvkvþ225HgnhpIÄ. hnhmlnXtcbpw ]cnKWn¡pw. {]mbw: 1993P\phcn cWvSn\p ap³t]m 1999P\phcn H¶n\p tijtam P\n¨hcmbncn¡cpXv. tbmKyX: AwKoIrX _ncpZw /X¯peyw.
5. Hm^otkgvkv s{Sbn\nwKv A¡mUan, sNss¶: 20þmaXv FkvFkvkn (AhnhmlnXcmb kv{XoIÄ)(t\m¬þsSIv\n¡Â) tImgvkvþ 11 HgnhpIÄ. {]mbw: 1993 P\phcn cWvSn\p ap³t]m 1999P\phcn H¶n\p tijtam P\n¨hcmbncn¡cpXv. tbmKyX: A\ptbmPyamb AwKoIrX _ncpZw/ X¯peyw.

cmPys¯m«msI hnhn[bnS§fn ]co£mtI{µ§fpWvSv. tIcf¯n sIm¨nbnepw Xncph\´]pc¯pw ]co£mtI{µ§fpWvSv. ]co£m^okv: 200 cq]. Fkv_nsFbpsS s\äv _m¦nwKv aptJ\ ^okv ASbv¡mhp¶XmWv. Fkvkn/FkvSn hn`mK¡mÀ¡pw kv{XoIÄ¡pw ^oknÃ. www.upsconline.nic.in F¶ sh_vsskäv hgn am{Xw At]£ kaÀ¸n¡pI. At]£ kaÀ¸n¡Â, tbmKyX, ]co£mtI{µ§Ä XpS§nbhbpambn _Ôs¸« IqSpX hniZhnhc§Ä¡v www.upsc.gov.in, www. employmentnews.gov.in kµÀin¡pI.