ഫാഷൻ പടിപ്പുര
hkv{X \nÀamW hyhkmbw C´y³ k¼Zv hyhØbn \nÀWmbIamb Øm\amWp hln¡p¶Xv. B`y´c hn]Wnbnepw AXp t]mse IbäpaXnbnepw AXnthKw IpXn¨psImWvSncn¡p¶ Cu hyhkmbt¯mS\p_Ôn¨v hn]peamb sXmgn taJebpw C¶p hfÀ¨ {]m]n¡pIbmWv.

AXpsImWvSp Xs¶ ^mj³ Unssk\nwKpw C¯c¯n {]Npc{]Nmcw t\Sns¡mWvSncn¡p¶ Hcp taJebmWv. Iem]camb Ignhpw A`ncpNnbpw hkv{X\nÀamW¯nsâ kmt¦XnI hi§sf¡pdn¨pÅ AdnhpapÅhsc tXSn sSIvkvssä hyhkmb taJebn hn]peamb Ahkc§fmWv Im¯ncn¡p¶Xv. CXn\p ]pdsa kn\na, sSenhnj³, \mSIw, \r¯th ZnIÄ, seXÀ XpS§nb taJeIfnepw Ahkc§Ä In«pw.

\mjW C³Ìnäyq«v Hm^v ^mj³ sSIvt\mfPn BWv Cu cwK¯v C´ybnse AXn{]ikvX Øm]\w. \mjW C³Ìnäq«v Hm^v ^mj³ sSIvt\mfPn 1986  `mcX kÀ¡mcnsâ sSIvkvssäÂkv a{´meb¯n\p IognemWp Øm]n¨Xv. ^mj³ _nkn\kv cwK¯v BhnÀ`hn¡p¶ BtKmf {]Xn`mk§Ä¡nSbn t\XrØm\w GsäSp¡¯¡ Xc¯n [mcmfw {]^jWepIsf C³Ìnäyq«v hmÀs¯Sp¯n«pWvSv.

^mj³ hnZym`ymkw, KthjWw, ]cnioe\w F¶nhbv¡v Hcp s]mXp ¹mävt^mamWv F³sFF^vSnbneqsS cmPys¯ e£¡W¡n\p bphXobphm¡Ä¡v e`n¡p¶Xv.

_m¨neÀ t{]m{KmapIÄ¡v ¹kvSphmWv At]£n¡m\pÅ tbmKyX. A¸mc s{]mUIvj³ tImgvkn\v At]£n¡p¶hÀ ^nknIvkv,sIankv{Sn,am¯aänIvkv ]Tn¨v ¹kv Sp ]mkmbhcmbncn¡Ww. \mep hÀjamWp _m¨neÀ t{]m{KmapIfpsS ImessZÀLyw. Unssk\nepw amt\Pvsaânepw amÌÀ t{]m{Kman\v _ncpZ[mcnIÄ¡v At]£n¡mw. amÌÀ Hm^v ^mj³ sSIvt\mfPn¡v _nsS¡mWv tbmKyX. amkvtägvkv t{]m{KmapIfpsS Imemh[n cWvSp hÀjamWv.

Hm¬sse\mbn P\phcn 10 hsc At]£n¡mw. At]£m ^okmb 1500 cq]bv¡p ( ]«nI PmXnþhÀK¡mÀ¡v 750 cq]) ]pdta 5000 cq] teäv ^otkmsS P\phcn 16 hscbmWv At]£n¡mhp¶Xv. s^{_phcn 12\mWv {]thi\ ]co£. G{]n sabv amk§fnembn {Kq]v UnkvIj\pw CâÀhyphpw \S¡pw. P\d F_nenän sSÌv (PnFSn), {Intbäohv F_nenän sSÌv F¶o cWvSp L«§fmbmWp {]thi\ ]co£. CXp cmhnsebpw D¨bv¡pambn \S¯pw.IzmWvSntääohv F_nenän, IayqWnt¡äohv F_nenän, Cw¥ojv tImw{]nsl³j³, A\enän¡Â F_nenän, P\d t\mfPv B³Uv Idâv A^tbgvkv F¶nhbmWp PnFSnbn DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶Xv. hÀWhpw hcIfpw tNÀ¯v kÀKmßI krãn \S¯m\pÅ IgnhmWv knFSnbn ]co£n¡p¶Xv. amXrIm tNmZy t]¸À sh_vsskänepWvSv.
_m¨neÀ t{]m{Kman\pÅ {]mb ]cn[n 2016 HtÎm_À H¶n\v 23 hbkv. amkvtägvkv t{]m{Kman\p {]mb]cn[nbnÃ.

https://app lyadmi ssion.net/nift2017 F¶ sh_vsskäp hgn thWw At]£n¡m³. http://www.nift.ac.in F¶ sskän \n¶pw t{]mkvs]Îkv Uu¬temUv sNbvsXSp¡mw. {]thi\ ]co£bv¡v sIm¨nbpw I®qcpamWp tIcf¯nse tI{µ§Ä.

I®qcn ^mj³ Unssk³ (30 koäv),sSIvssÌ Unssk³ (30 koäv), \nävshbÀ Unssk³ (30 koäv),^mj³ IayqWnt¡j³ (30 koäv), A¸mc s{]mUIvj³ (30 koäv), amÌÀ Hm^v Unssk³ (30 koäv), amÌÀ Hm^v ^mj³ amt\Pvsaâv (30 koäv) tImgvkpIfmWpÅXv. _mwKfqÀ, t`m¸mÂ, sNss¶, KmÔn\KÀ, sslZcm_mZv, tIm¡¯,apwss_, \yqUÂln, ]mä\, dmbn_tden, jntÃmwKv, Iw{K, tPm[v]qÀ, `pht\izÀ F¶nhnS§fnemWv aäv F³sFsFF^vSn skâdpIÄ.

I®qÀ tI{µ¯nsâ hnemkhpw t^m¬ \¼cpw Csabn sFUnbpw þ UbdÎÀ, \mjW C³Ìnäyq«v Hm^v ^mj³ sSIvt\mfPn, \n^väv Im¼kv, [Àaime, a§m«p]d¼v, I®qÀþ670 564. t^m¬: 0497 2784781, (011) 24608500. CsabnÂ: kannurnift@gmail.com. tImgvkns\¡pdn¨pw C³Ìnäyq«ns\¡pdn¨pw hnZymÀYnIÄ¡pw c£IÀ¯m¡Ä¡pw Aht_m[w krãn¡p¶Xn\v Hm¸¬ lukv FÃm \n^väv skâdpIfnepw \S¯p¶pWvSv.

Cc«_ncpZ¯n\pw Ahkcw

F³sFF^vSn \yqtbmÀ¡nse ^mj³ C³Ìnäyq«v Hm^v sSIvt\mfPn (F^vsFSn)bpambn DWvSm¡nb klIcW IcmÀ A\pkcn¨v kaÀYcmb hnZymÀYnIÄ¡v F³sFF^vSnbpsSbpw F^vsFSnbpsSbpw Cc« _ncpZw t\Sm³ Ahkcw. CX\pkcn¨v F³sFF^vSnbn cWvSp hÀjs¯ ]T\¯n\p tijw Hcp hÀjw F^vsFSnbnembncn¡pw ]Tnt¡WvSXv. XpSÀ¶pÅ ]T\w F³sFF^vSnbn ]qÀ¯nbm¡Ww. Ignª aq¶p hÀj¯n\nsS 22 hnZymÀYnIÄ¡v C§s\ Cc« _ncpZw t\Sm³ Ahkcw DWvSmbn«pWvSv.