വ്യോമസേനയിൽ കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ്
C´y³ thymatk\bn ^vfbnwKvv, sSIv\n¡Â, {KuWvSv Uyq«n {_m©pIfnembn tIma¬ AUvanj³ sSÌn\v (FbÀt^mgvkv tIma¬ sSÌv 01/ 2017 ) Unkw_À aq¶p apX At]£n¡mw.

kv{XoIÄ¡pw ]pcpj³amÀ¡pw hyXykvX tImgvkpIfmWv DÅXv. 2018 P\phcnbnemWv tImgvkpIÄ Bcw`n¡p¶Xv. At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn P\phcn H¶v.
^vssfbnwKv {_m©nse tjmÀ«v kÀhokv tImgvknte¡pw sSIv\n¡Â {_m©nse s]Àa\âv I½oj³, tjmÀ«v kÀhokv tImgvkv F¶nhbnte¡pw {KuWvSv Uyq«n {_m©nse s]Àa\âv I½oj³, tjmÀ«v kÀhokv I½oj³ HgnhpIfnte¡mWp ]pcpj³amcnÂ\n¶v At]£ £Wn¨ncn¡p¶Xv.

thymatk\bpsS ^vssfbnwKv {_m©nse tjmÀ«v kÀhokv tImgvknte¡pw sSIv\n¡Â {_m©nse tjmÀ«v kÀhokv tImgvknte¡pw {KuWvSv Uyq«n {_m©nse tjmÀ«v kÀhokv tImgvknte¡pamWv kv{XoIfnÂ\n¶v At]£ £Wn¨ncn¡p¶Xv. 25 hbkn XmsgbpÅ At]£IÀ AhnhmlnXÀ Bbncn¡Ww.

^vssfbnwKv {_m©v

tbmKyXþ IpdªXv sam¯w Adp]Xp iXam\w amÀt¡msS GsX¦nepw hnjb¯n _ncpZw.¹kvSp Xe¯n ^nknIvkpw am¯amänIvkpw ]Tn¨hcmhWw.Asæn sam¯w 60 iXam\w amÀt¡msS \mep hÀjs¯ _nC/ _nsSIv _ncpZw.
imcocnI tbmKyX (kv{Xo/ ]pcpj³)þDbcw 162.5 skao. Xq¡wþ B\p]mXnIw.anI¨ ImgvN iàn DWvSmbncn¡Ww. ss]eäv A]vänäyqUv sSÌn t\cs¯ ]cmPbs¸«hcpw FbÀt^mgvkv A¡mUanbnÂ\n¶v ]pd¯m¡nbhcpw At]£nt¡WvSXnÃ. hniZamb hnÚm]\¯n\v sh_vsskäv kµÀin¡pI.
{]mbw: 20 þ24. 2018 P\phcn H¶v ASnØm\am¡nbmWv {]mbw IW¡m¡p¶Xv. sImtagvky ss]eäv ssek³kv DÅhÀ¡v DbÀ¶ {]mbw 26 hbkv.

sSIv\n¡Â {_m©v

tbmKyXþ Fbvtdmt\m«n¡Â F³Pn\nbÀ (CeIvt{SmWnIvkv). IpdªXv 60 iXam\w amÀt¡msS \mep hÀjs¯ _ncpZw. Asæn C³Ìnäyqj³ Hm^v F³Pn\ntbgvkv (C´y) \S¯p¶ Atkmtjyäv sa¼Àjn¸v ]co£bpsS/ Fbvtdmt\m«n¡Â skmsskän Hm^v C´y \S¯p¶ ]co£bpsS Fbpw _nbpw sk£\pIfn Pbw.

Asæn C³Ìnäyq«v Hm^v CeIvt{SmWnIvkv B³Uv sSenIayqWnt¡j³ F³Pn\ntbgvkv \S¯p¶ {KmPpthäv sa¼Àjn¸v ]co£m Pbw.

Fbvtdmt\m«n¡Â F³Pn\nbÀ (sa¡m\n¡Â)þFbvtdmt\m«n¡Â F³Pn\nbÀ (CeIvt{SmWnIvkv). IpdªXv 60 iXam\w amÀt¡msS \mep hÀjs¯ _ncpZw. Asæn C³Ìnäyqj³ Hm^v F³Pn\ntbgvkv (C´y) \S¯p¶ Atkmtjyäv sa¼Àjn¸v ]co£bpsS/ Fbvtdmt\m«n¡Â skmsskän Hm^v C´y \S¯p¶ ]co£bpsS Fbpw _nbpw sk£\pIfn Pbw. Asæn C³Ìnäyq«v Hm^v CeIvt{SmWnIvkv B³Uv sSen¡ayqWnt¡j³ F³Pn\ntbgvkv \S¯p¶ {KmPpthäv saw_Àjn¸v ]co£m Pbw.
imcocnI tbmKyXþ ]pcpj³: Dbcw IpdªXv 157.5 skao. kv{Xo IpdªXv 152 skao. Xq¡w B\p]mXnIw. {]mbwþ 2018 P\phcn H¶n\v 20 þ26 hbkv.

{KuWvSv Uyq«n {_m©v

tbmKyXþ AUvan\nkvt{Sj³ B³Uv temPnÌnIvkv: IpdªXv 60 iXam\w amÀt¡msS GsX¦nepw hnjb¯n _ncpZw. Asæn 50 iXma\w amÀt¡msS ]nPn _ncpZw/ X¯pey Unt¹ma.
A¡uWvSvkvþ IpdªXp sam¯w 60 iXam\w amÀt¡msS _ntImw _ncpZw. Asæn IpdªXv 50 iXam\w amÀt¡msS FwtImw/ sFknU»ypF/ knF.
FUyqt¡j³þ IpdªXv 50 iXam\w amÀt¡msS GsX¦nepw hnjb¯n ]nPn _ncpZw.
imcocnI tbmKyX(]pcpj³)þ Dbcw: IpdªXv 157.5 skao. Xq¡w B\p]mXnIw.
imcocnI tbmKyXþ kv{Xo: Dbcw 152 skao. Xq¡w B\p]mXnIw.
{]mbwþ2018 P\phcn H¶n\v 20 \pw 26 \pw CSbn {]mbw.

2017 Unkw_À 15 \p ap¼v HdnPn\Â/ s{]mhnj\ _ncpZ kÀ«n^n¡äv kaÀ¸n¡m³ Ignbpsa¶pÅhÀ am{Xw At]£n¡pI. At]£IÀ¡p ]co£m kab¯p _m¡vtemKv DWvSmhm³ ]mSnÃ. IqSpX hnhc§Ä¡v sh_vsskäv kµÀin¡pI.

sXcsªSp¸v: FbÀt^mgvkv tIma¬ AUvanj³ sSÌv (FF^vknFSn) aptJ\bmWp sXcsªSp¸v. 2017 s^{_phcn, amÀ¨ amk§fn FF^vknFSn \S¯pw. Xncph\´]pc¯pw sIm¨nbnepw ]co£mtI{µapWvSv. ]co£bvs¡¯p¶hÀ t^mt«m H«n¨ GsX¦nepw Xncn¨dnb tcJ sImWvSphcWw. tjmÀ«venÌv sN¿s¸Sp¶hÀ¡v XpSÀ¶v FkvFkv_n ]co£bpWvSmIpw. sUdmUq¬, ssakqÀ, KmÔn\KÀ, hmcmWkn F¶o FbÀt^mgvkv skeIvj³ t_mÀUv tI{µ§fnembncn¡pw FkvFkv_n. aq¶v L«§fmbn«mWv ]co£.
www.careerairforce.nic.in F¶ sh_vsskänse CANDIDATE F¶ en¦n ¢n¡v sNbvXm Hm¬sse³ At]£ ]qcn¸n¡mw. Hm¬sse³ At]£ kaÀ¸n¡p¶Xn\pÅ \nÀtZi§Ä, tbmKyX, {]mbw F¶nh sh_vsskänse hnÚm]\¯n \ÂIpw.