വികസനവും പഠിക്കണം
cmPys¯ At\Iw hnI-k\ {]{In-b-IÄ \S-¸m-¡p¶ `mcn¨ D¯-c-hm-ZnXzw kÀ¡m-cn-\p-am-{X-ap-Å-XÃ. kÀ¡m-cn-s\-s¡m-WvSp-am{Xw \nÀh-ln-¡m³ ]äm-¯h [mcmfw. Pt\m-]-Im-c-{]-Z-amb t{]mP-IvSp-IÄ ]eXpw kÀ¡m-cn-Xc k¶² kwL-S-\-IÄ hgn-bmWv \S-¸n-em-¡pI.

A\u-]-Nm-cnI hnZym-`ymkw, Irjn, sXmgn-e-[n-jvTnX hnZym-`ymkw, ag-shÅ kw`-c-Whpw D]-tbm-Khpw, \oÀ¯S ]²-Xn-IÄ, kv{Xo im-ào-I-cW kwcw-`-§Ä, IpSn hyh-kmb hnI-k\w, kl-I-cW hyh-kmbw, ss\]pWy ]cn-io-e-\-]-cn-]m-Sn-IÄ, Btcm-Ky-t_m-[\ ]cn-]m-Sn-IÄ F¶n-§s\ At\Iw hnI-k\ ]cn-]m-Sn-IÄ kÀ¡mÀ P\-§-fn-te-s¡-¯n-¡p-¶Xv icn-bmb t{]mP-IvSp-I-fp-sSbpw AXv \S-¸m-¡m³ kl-I-cn-¡p¶ kwL-S-\-I-tfbpw sImWvSp-Iq-Sn-bmWv. hnI-k\ {]hÀ¯-\-¯nsâ {]hÀ¯-Isc tImþHmÀUn-t\äv sN¿p-¶Xpw \S-¯nb t{]mP-IvSp-I-fpsS imkv{Xob Ah-tem-I\w \S¯n t]mcm-bva-IÄ ]cn-l-cn-¡m³ \nÀtZ-i-§Ä kaÀ¸n-¡m\pw k¶-²-cmb ]cn-io-e\w kn²n-¨-hÀ cmPy-¯n-\m-h-iy-amWv.

Hcp-Im-e¯v Smämsb t]mse-bp-Å-hÀ Cu cwK-t¯bv¡v h¶-t¸m-gmWv 1936  Smä C³Ìn-äyq«v Hm^v tkmjy kb³kv F¶ Øm]-\-ap-WvSm-bXv. kzmX{´yw e`n¨v ]Xn-äm-WvSp-IÄ ]n¶n-«-t¸mÄ ]©-h-Õc ]²-Xn-bn-eqsS C´y-bpsS hnI-k\ AP-WvS-IÄ hn]p-ehpw hnim-e-hp-ambn. hÀ[n-¡p¶ P\-kwJy, hn`-h-ti-Jcw, hn`-h-§-fpsS D]-tbmKw, \nÀamW {]{Inb, hnZym-`ymkw F¶n-§s\ hnI-k\ AP-WvS-I-fnse hnj-b-§Ä hn]p-e-ambn. \ne-hnse FwF-kvU»yp F¶ _ncp-Zm-\-´c tImgvkp-IÄ¡p-]p-dsa ]pXnb hnI-k\ imkv{X hnj-b-§-fn ]cn-io-e\ ]²-Xn-Xs¶ Smäm C³Ìn-äyq«v XpS-§p-Ibpw ]pXnb Im¼-kp-I-fn Bcw-`n-¡p-Ibpw sNbvXp.

cmPy-¯nsâ km¼-¯n-I-imkv{X hfÀ¨, Ib-äp-aXn, Cd-¡p-aXn, km¼-¯nI kÀtÆ, Ch-sbÃmw hnI-k\ ]T-\-hp-ambn _Ô-s¸-«mWv \n¡p-¶Xv. hnI-k\ ]T-\-¯nsâ km[y-X-IÄ a\-kn-em¡n Npcp¡pw Nne kÀh-I-em-im-e-IÄIqSn sUh-e-]vsaâv ÌUo-kn _ncp-Zm-\-´c _ncpZ tImgvkp-IÄ CubnsS Bcw-`n-¨Xv IqSp-X anSp-¡sc Cu cwK¯v Icn-bÀ IsWvS-¯m³ klm-b-I-ambn. 2010  _wK-fqcp BØm-\-ambn ]pXp-Xmbn Bcw-`n¨ Aknw t{]wPn bqWn-th-gvkn-än-bnepw Cu cwK¯v ]nPn tImgvkv Bcw-`n¨p. sUh-e-]vsaâv ÌUo-kntem FwF tImgvkn ]Tn-¨n-d-§p-¶-hÀs¡Ãmw anI¨ Icn-bÀ e`n-¡p-¶pWvSv. bpF³, C´y-bnse hnhn[ t{]mPIvSv GP³kn-IÄ, F³Pn-H-IÄ F¶n-h-bn Hm¸-td-j³ hn`m-K-¯nepw aäp-ambn anI¨ tkh\w \S-¯p-¶-h-cpWvSv. Aknw t{]wPn-bnse FÃm hnZymÀYn-IÄ¡pw t¹kvsaâv e`n-¡p-¶pWvSv.

icn¡pw aÄ«n Unkn-¹n-\dn ]T-\-amWv sUh-e-]vsaâv ÌUo-knÂ. s]mfn-änIvkv, Ct¡m-W-anIvkv, tkmtjym-fPn, B{´-t¸m-fPn, ^ntem-k^n, dqd ÌUokv, tkmjy PÌnkv, t]mhÀ«n B³Uv Cdm-Un-t¡-j³, tkmjy P\n-Izm-fnän, Un^-dâv At{]m-¨kv B³Uv sajÀsaâvkv, AÀ_-ss\-tk-j³, lyqa¬ssdävkv, t{]mPIvSv amt\-Pvsaâv C³U-kv{Sn-sse-tk-j³, t¥m_-sse-tk-j³, _Päv {]n¸-td-j³ F¶n-§s\ P\-t£-a-¯n-\p-]-I-cn-¡p¶ At\I hnj-b-§-fn-eq-sS-bmWv Hcp hnZymÀYn IS-¶p-t]m-Ip-¶Xv. kmaq-ly-{]-Xn-_-²-X-bpÅ hnI-k\ imkv{X-Ú-cm-I-W-sa-¶p-Å-hÀ¡v Aknw t{]wPn bqWn-th-gvkn-än-bnse FwF sUh-e-]vsaâv ÌUo-kntem, Smäm C³Ìn-äyq«v Hm^v tkmjy kb³knse dqd sUh-e-]vsaâv B³Uv Kth-W³kv, ]»nIv t]mfkn B³Uv Kth-W³kv, FUyp-t¡-j³, hna³kv ÌUokv, F¨v-BÀ amt\-Pvsaâv XpS-§nb hnj-b-§-fnse FwF tImgvkn\v {]th-i\w t\SWw.
CubnsS \yqUÂln-bn Bcw-`n¨ ku¯v Gjy³ bqWn-th-gvkn-än-bn FwF sUh-e-]vsaâv C¡-tWm-anIvkv ]Tn¡mw.

Hmtcm kÀh-I-em-im-e-bnepw ]T-\-co-Xn-I-fnepw ]T\ hnj-b-¯nepw hyXy-kvXX ImWp-sa-¦nepw Ch-scÃmw Nn´n-¡p-¶Xpw F¯n-t¨-cp-¶Xpw GsXmcp kaq-l-¯n-tâbpw km¼-¯n-¡hpw kmaq-ln-I-hp-amb hfÀ¨bv¡v hf-am-Im³ Xs¶.

F.AÐpÄ k¯mÀ
(AknÌâv cPnkv{SmÀ,
tIcf kÀhIemime)