കണ്ണൂർ എൻഐഎഫ്ടിയിൽ ഒഴിവുകൾ
I®qcnse \mjW C³Ìnäyq«v Hm^v ^mj³ sSIvt\mfPn hnhn[ XkvXnIfnse HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p.

sÌt\m{Km^À t{KUv aq¶v Hcp Hgnhv.
sse{_dn Akn̳dv Hcp Hgnhv.
Akn̳dv hmÀU³ cWvS v Hgnhv.
Akn̳dv (A¡uWvS ³dv) Hcp Hgnhv.
sajo³ sa¡m\n¡v Hcp Hgnhv.
em_v Akn̳dv A©v Hgnhv.
ss{UhÀ Hcp Hgnhv.
PqWnbÀ Akn̳dv A©v Hgnhv.
aÄ«n SmkvInwKv Ìm^v 12 Hgnhv.
At]£nt¡WvS hn[w F³sFF^vSn sh_vsskäneqsS Hm¬sse\mbmWv At]£ kaÀ¸nt¡WvS Xv. Hm¬sse³ At]£bv¡p tijw {]n³du«v FSp¯v Xmsg¡mWp¶ hnemk¯n Abbv¡pI.

hnemkw The Director, National institute of Fashion Tecnology, NIFT Campus, Mangattuparamba, Dharamasala, Kannur 670562.
Hm¬sse³ At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn Unkw_À 30.
{]n³du«v e`nt¡WvS Ahkm\ XobXn P\phcn Bdv.
IqSpX hnhc§Ä¡v www.cmsnift.com F¶ sh_vsskäv kµÀin¡pI.