കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ അസിസ്റ്റൻറ് കമൻഡാന്റ്
{]Xntcm[a{´meb¯n³sd IognepÅ tImÌvKmÀUn AhnhmlnXcmb ]pcpj³amÀ¡pw kv{XoIÄ¡pw Akn̳dv Ia³Um³dv BIm³ Ahkcw. 2017 _m¨nte¡mWv At]£ £Wn¨ncn¡p¶Xv. Akn̳dv Ia³Um³dv P\d Uyq«n, P\d Uyq«n/ ss]eäv, \mhntKäÀ/ H_vtkÀhÀ, sSIv\n¡Â {_m©v, \nbaw F¶o I½oj³Uv XkvXnIfnte¡v ]pcpj³amÀ¡pw tjmÀ«v kÀhokv XkvXnIIfmb P\d Uyq«nbnte¡v kv{XoIÄ¡pw ss]eäv XkvXnIbnte¡v ]pcpj³WvS amÀ¡pw kv{XoIÄ¡pw At]£n¡mw.

P\d Uyq«n

tbmKyX AwKoIrX kÀhIemimebnÂ\n¶v 60 iXam\w amÀt¡msS _ncpZw. sam¯w 60 iXam\w amÀt¡msS ¹kvSphn\p ^nknIvkpw am¯amänIvkpw \nÀ_Ôambn ]mkmbncn¡Ww.
{]mbw 19 24 hbkv. 1992 Pqsse H¶n\pw 1997 Pq¬ 30\pw at[y P\n¨hcmbncn¡Ww.

P\d Uyq«n ss]eäv, \mhntKäÀ H_vkÀhbÀ

tbmKyX AwKoIrX kÀhIemimebnÂ\n¶pw 60 iXam\w amÀt¡msS _nFkvvkn am¯amänIvkv, ^nknIvkv ]mkmbncn¡Ww. _ncpZ¯n³sd Ahkm\hÀjw ^nknIvkpw am¯amänIvkpw \nÀ_Ôambn ]Tn¨ncn¡Ww.

{]mbw 19 26 at[y. 1990 Pqsse H¶n\pw 1997 Pq¬ 30\pw at[y P\n¨hcmbncn¡Ww.

ss]eäv (sImtaky ss]eäv ssek³kv DÅhÀ¡v)

tbmKyX sam¯w 60 iXam\w amÀt¡msS ¹kvSp ]mkmbncn¡Ww. UnPnknF AwKoIcn¨ sImtagvky ss]eäv ssek³kv DWvS mbncn¡Ww. ]pcpj³amÀ¡pw kv{XoIÄ¡pw At]£n¡mhp¶XmWv.

{]mbw 18 26. 1990 Pqsse H¶n\pw 1988 Pq¬ 30\pw at[y P\n¨hcmbncn¡Ww. cWvS p XobXnbpw DÄs¸sS.

sSIv\n¡Â {_m©v

(sa¡m\n¡Â, Fbvtdmt\m«n¡Â, CeIv{Sn¡Â) tbmKyX t\h BÀ¡nsSIvNÀ, sa¡m\n¡Â, assd³, Unssk³, s{]mUIvj³, Fbvtdmt\m«n¡Â, Hmt«mtam«ohv, C³kv{Ssa³tdj³ B³Uv I¬t{SmÄ, CeIv{Sn¡Â, CeIvt{SmWnIvkv B³Uv sSenIayqWnt¡j³ F¶nhbn 60 iXam\w amÀt¡msS FsFknSnC F³Pn\nbdnwKv _ncpZw. sam¯w 60 iXam\w amÀt¡msS ¹kvSphn\p ^nknIvkpw am¯amänIvkpw \nÀ_Ôambn ]Tn¨ncn¡Ww. Asæn F B³Uv _n C³Ìnäyq«v Hm^v F³Pn\ntbgvkv FIvkmant\j³ 60 iXam\w amÀt¡msS ]mkmbncn¡Ww.
tjmÀ«v kÀhokv Hm^otkgvkn\v F«phÀjt¯¡mWv BZy\nba\w. ]n¶oSv. ]¯phÀjt¯t¡m ]Xn\mep hÀjt¯t¡m kÀhokv ZoÀLn¸n¡mw.

P\d Uyq«n (kv{Xo)

tbmKyX AwKoIrX kÀhIemimebnÂ\n¶v 60 iaXm\w amÀt¡msS _ncpZw. sam¯w 60 iXam\w amÀt¡msS ¹kvSphn\p ^nknIvkpw am¯amänIvkpw \nÀ_Ôambn ]mkmbncn¡Ww.
{]mbw 1924. 1991 Pqsse H¶n\pw 1997 Pq¬ 30 \pw at[y P\n¨hcmbncn¡Ww. cWvSp XobXnbpw DÄs¸sS.

\nbaw

tbmKyX _ncpZ¯n\ptijw Adp]Xp iXam\w amÀt¡msS \nba_ncpZw. ¹kvSphn\p tijw A©phÀjs¯ \nba_ncpZw.

{]mbw 19 30. 1987 Pqsse H¶n\pw 1997 Pq¬ 30 \pw at[y P\n¨hcmbncn¡Ww.
FbÀt^mgvkn³sd ss]eäv B]vänäyqUv sSÌv ]cmPbs¸«hsc ss]eäv, \mhntKäÀ XkvXnIIfnte¡p ]cnKWn¡pIbnÃ. tI{µkÀ¡mÀ AwKoIcn¨ am\ZÞ{]Imcw Fkvvkn, FkvSn, H_nkn hn`mK¡mÀ¡v {]mb¯n CfhpWvS v. kÀhokv A¡mUanIfn \n¶pw A¨S¡ \S]SnIfpsS `mKambn ]ncn¨phn« DtZymKmÀYnIsf ]cnKWn¡p¶XÃ. Ahkm\hÀj ]co£ FgpXn ^ew Im¯ncn¡p¶À¡pw _ncpZw Ahkm\ hÀj hnZymÀYnIÄ¡pw At]£n¡mw.
At]£ Abbvt¡WvS hn[w www.joinindiancostguard.org F¶ sh_vsskänÂ\n¶pw Hm¬sse\mbn At]£ Abbv¡mhp¶XmWv. tImÌv KmÀUn³sd apwss_, t\mbnU, sNss¶, tIm¡¯ tI{µ§fn h¨p \S¯p¶ {]nenan\dn ]co£bv¡p tijamWp sXcsªSp¸v. {]nenan\dn ]co£ hnPbn¡p¶ DtZymKmÀYnIfpsS enÌv tImÌv KmÀUn³sd HutZymKnI sh_vsskän {]kn²oIcn¡pIbpw Ahkm\h« C³dÀhyqhn\mbn £Wn¡pIbpw sN¿pw. CXn ]mkmIp¶hsc UÂln, _wKfqÀ anenädn Bip]{XnIfn sshZy]cntim[\bv¡p hnt[bcm¡pw. ss]eäv XkvXnIbn At]£n¡p¶hsc sshZy]cntim[\bv¡ptijw ]nF_nSn ]co£bv¡pw hnt[bcm¡pw. sXcsªSp¡p¶hÀ¡p tImÌv KmÀUn³sd Cu _m¨n am{XamWp tbmKyX DWvS mbncn¡pIbpÅq.

At]£n¡p¶hÀ¡v 157 skao DbcapWvS mbncn¡Ww. kv{XoIÄ¡p 152 skao. tjmÀ«v kÀhokv XkvXnIIÄ¡p 162.5 skao apX Dbcw thWw. {]mb¯n\pw Dbc¯n\pw B\p]mXnIamb Xq¡w DWvS mbncn¡Ww. i¼fw 15,600 39,100 cq]. t{KUv t] 5400 cq].
IqSpX hnhc§Ä¡v www.indiancoastguard.nic.in F¶ sh_vsskäv kµÀin¡pI. tem {_m©nte¡pÅ At]£IÄ Unkw_À 18 hscbpw aäp XkvXnIIfnte¡v Unkw_À ]¯phscbpw kzoIcn¡pw.