ഐഐടിയിൽ എംഎ പഠിക്കാം
C´y³ C³Ìnäyq«v Hm^v sSIvt\mfPnbn lyqam\näokn anI¨ ]T\]cnioe\apsWvS¶v ]eÀ¡padnbnÃ. F¶m a{Zmknse sFsFSnbn anI¨ cWvSpXcw Cât{KäUv tImgvkpIÄ \S¯p¶pWvSv. A©p hÀjs¯ tImgvkmWnhnsS. BZys¯ cWvSv hÀjw s]mXp Icn¡pe¯nsâ ASnØm\¯nemWv ]T\sa¦nepw cWvSv hÀjw Ignbpt¼mÄ 23 t]À FwF Uhe]vsaâv ÌUokv F¶ hn`mK¯nte¡pw 23 t]À FwF Cw¥ojv ÌUokv F¶ hn`mK¯nte¡pw amdpw. a{Zmkv sFsFSnbpsS lypam\näokv B³Uv tkmjy kb³kv Un¸mÀSvsaâv \S¯p¶ Cât{KäUv FwF tImgvkmWv Cu taJebn anI¨ ]T\ Ahkcw hmKvZm\w sN¿p¶Xv. G{]n 26\p \S¯p¶ lypam\näokv B³Uv tkmjy kb³kkv F³{S³kv FIvkmant\j³ (F¨vFkvCC) hgnbmWv AUvanj³.

Uhe]vsaâv ÌUokv

BtKmfhXvIrX temI¯n P\§fpsS PohnXw sa¨s¸Sp¯p¶Xn\p]Icn¡p¶ Xc¯n hnIk\w XzcnXs¸Sp¯p¶Xn\pÅ amÀK§Ä Bcmbp¶ ]T\imJbmWnXv. kpØnchnIk\¯n\v B[mcambn«pÅ a\pjyÀ X½nepw a\pjy\pw temIhpambpapÅ _Ôt¯¡pdn¨pÅ ]T\amWnhnsS \S¡p¶Xv. Cu {]iv\§sf A`napJoIcn¡p¶Xn\pw A]{KYn¡p¶Xn\pw hnhn[ kmaqlyimkv{X§fn Adnhpw ss\]pWyhpw BhiyamWv. Uhe]vsaâv ÌUokv ssIImcyw sN¿p¶Xpw CXp Xs¶bmWv. km¼¯nI hnIk\w, tdmÄ Hm^v tÌäv B³Uv amÀ¡ävkv,

t¥m_ssetkj³, AkaXzw, Zmcn{Zyw, P³UÀ dntej³kv, ]cnØnXn, ]pXnb kmaqly {]Øm\§Ä, cm{ãobhpw Øm]\§fpw XpS§n \nch[n hnjb§fnepÅ ]T\w CXn s]Sp¶p. C¡tWmanIvkv, AÀ_ss\tkj³, P³UÀ kväUokv, kb³kv B³Uv sSIvt\mfPn, s]mfnän¡Â ^ntemk^n, tkmjy Xnbdn F¶nhbnepÅ tImgvkpIfpWvSv.

Cw¥ojv ]T\w

kmlnXyþ `mjm A]{KY\¯n A`ncpNnbpÅhÀ¡p thWvSnbmWv Cu imJ cq]s¸Sp¯nbncn¡p¶Xv. kmlnXy kn²m´§fnepw XmcXtay\ Adnbs¸Sm¯ kmlnXy¯nepapÅ kaImenI kwhmZ§Ä¡vv Du¶Â \ÂIns¡mWvSv temIs¯¼mSpapÅ Cw¥ojv kmlnXy¯nepÅ ]T\amWp \S¯p¶Xv. hnZymÀYnIÄ¡v `mj, kmlnXyþ kmwkvImcnI ]T\w F¶nhbnte¡pÅ hmXmb\w Xpd¶p sImSp¡pIbmWv.
`mjbpsSbpw kmlnXy¯nsâbpw ASnØm\ tImgvkpIÄ apX Cw¥ojv `mjbnsebpw aäv Gjy³, B{^n¡³, emän³ Atacn¡³ XpS§nb hnhn[ `qJÞ§fn \n¶pÅ ap³ \nc Fgp¯pImscbpw hsc ]Tn¡m\pÅ AhkcapWvSv.

ssien, Fgp¯pImc³, ImeL«w F¶n§s\ hnhn[ XcwXncnhpIfnepÅ tImgvkpIÄ ]Tn¡m³ AhkcapWvSv. aäp kmaqlyimkv{X imJIfmb km¼¯nI imkv{Xw, tkmtjymfPn, Ncn{Xw, ^ntemk^n F¶nhbpw ]T\]cn[nbn hcp¶Xn\m \nch[n sXmgn taJeIfn km[yXbpWvSv.

]co£m coXn

aq¶p aWn¡qÀ ssZÀLyapÅ cWvSp ]mÀ«mbmWp ]co£ \S¯p¶Xv. H_vPÎohv ssS]v aÄ«n¸nÄ tNmbvkv tNmZy§Ä DÄs¡mÅp¶ BZy ]mÀ«v cWvSc aWn¡qdmWv. Iw]yq«À A[njvTnX ]co£bmWnXv. D]\ymk coXnbn FgptXWvS cWvSmw ]mÀ«n\v 30 an\nämWp e`n¡pI. Cw¥ojv B³Uv tImw{]nsl³j³ kvInÂ, A\enän¡Â B³Uv IzmWvSntääohv F_nenän, kzmX{´y¯n\p tijapÅ C´ybpsS kmaqly imkv{Xw (km¼¯nI imkv{Xw DĸsS), C´y³ kaqlw, cWvSmw temI almbp²¯n\p tijapÅ temIw, F³hb¬saâpw Ft¡mfPnbpw F¶o hn`mK§fn \n¶pÅ tNmZy§fmWp ]mÀ«v H¶n DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶Xv. s]mXp hnjb¯n D]\ymkw BWp ]mÀ«v cWvSnÂ. hniZamb kne_kv sh_vsskänepWvSv.

IcnbÀ km[yX

C¡tWmanIvkv A[njvTnX Uhe]vsaâv ÌUokv kvIoan FwF Ignbp¶hÀ¡v s]mXptaJem _m¦pIfn t¹kvsa âv e`n¡p¶pWvSv. C³jzd³kv, A{Kn¡Ä¨À, cmPym´c IbäpaXn, hn]W\ GP³knIfn anI¨ IcnbÀ ChÀ¡v e`n¡p¶p. tImÀ]tdäpIÄ h³ i¼f¯n \nba\w sImSp¡p¶p. dqd Uhe]vsaâv, sk³{S ÌmänÌn¡Â HmÀKss\tkj³, tI{µ kÀ¡mcnsâ Un¸mÀ«vsaâv Hm^v I¼\n A^tbgvkv, ¹m\nwKv, AÀ_³ sUhe]vsaâv F¶nhnS§fnepw tPmen e`n¡mw.

Cw¥ojv ÌUokv t^m¡kv sNbvXv ]Tn¡p¶hÀ¡v aoUnb I¼\nIfn tPmen e`n¡p¶p. Chcn ]eÀ¡pw tImÀ]tdäv s{Sbn\Àamcmbn \nba\w In«mw. tkm^väv kvIn ]cnioeIcmbpw _nkn\kv {]tam«Àamcmbpw ChÀ FIvknIyq«ohv ]»nIv dntej³kv Hm^okÀamcmbpw amdm³ Ignbpw. aoUnb sUhe]vsaâv Sow eoUdmbpw aoUnbm amt\Pvsaâv \nba\w e`n¡m\pw ChÀ¡v km[yXtbsdbmWv.Uhe]vsaâv ÌUokv ]T\¯n sskt¡mfPn, ]cnØnXn ]T\w, ImemhØ, hyXnbm\§Ä BtKmf km¼¯nImhØ F¶nhbpÄs¸Sp¶Xn\m thÄUv sl¯v HmÀKss\tkj³ t]msebpÅ A´mcmjv{S kwLS\Ifn ChÀ¡v tPmen Ffp¸amIpw. s]mXpth {]thi\ ]co£ F¶ \nebn aÕcn¡m³ Xnc¡p Ipdª taJebmWv sFsFSn lyqam\näokv. 46 koäpIÄ am{XamsW¶v IcpXn At]£n¡mXncn¡cpXv. knhn kÀhoknte¡v Xncnbm³ XXv]cyapÅhÀ XoÀ¨bmbpw Cu taJe {i²n¡Ww. sh_v sskäv: http://hsee.iitm.ac.in.