സെയിലിൽ 126 ഒഴിവുകൾ
PmÀJÞnse s_m¡mtdm Ìo ¹mân Hm¸tdäÀ Iw sSIv\ojy³ s{Sbn\n, Aä³Uâv Iw sSIv\ojy³ XkvXnIIfnse HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p. 126 HgnhpIfmWv DÅXv. Aä³Uâv Iw sSIv\ojy³ XkvXnIbn FkvvSn hn`mK¡mÀ¡p am{XamWv Ahkcw.

Hm¬sse\mbn At]£n¡mw. At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn Unkw_À 17.At]£m ^okv 250 cq]. Fkvvkn, FkvSn, hnIemwK hn`mK¡mÀ¡v ^okv ASbvt¡WvSXnÃ. At]£nt¡WvS hn[w www.sail.co.in F¶ sh_vsskäv aptJ\ Hm¬sse³ At]£ kaÀ¸n¡mw. IqSpX hnhc§Ä¡v sh_vsskäv ImWpI.