ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ
C´y³ _m¦n s{]mt_WvSjWdn Hm^okÀ XkvXnIbnse HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p. aWn¸m t¥m_ FUyqt¡j³ kÀhokv s{s]häv enanäUnsâ Iogn s{Sbn\nwKv ]cn]mSnbnte¡mWv At]£ £Wn¨ncn¡p¶Xv. sXcsªSp¡s¸Sp¶ DtZymKmÀYnIÄ¡v _wKfqcphnse aWn¸m kvIqÄ Hm^v _m¦nwKn Hcp hÀjs¯ t]mÌv {KmtPzäv Unt¹ma C³ _m¦nwKv B³Uv ^n\m³kn (]nPnUn_nF^v) {]thi\w \ÂIpw.

]cnioe\w ]qÀ¯nbm¡p¶hsc s{]mt_jWdn Hm^okÀ XkvXnIbn _m¦n \nban¡pw.
s{]mt_jWdn Hm^okÀ 324 Hgnhv.
{]mbw 28 hbkv.
i¼fw 14,440 40,900 cq].
^okv 100 cq], tImgvkv ^okv 3.5 e£w cq].
At]£nt¡WvShn[w Unkw_À 22\v ap¼mbn C´y³ _m¦nsâ sh_vsskäneqsS At]£n¡pI.IqSpX hnhc§Ä¡v www.indianbank.in F¶ sh_vsskäv kµÀin¡pI.