കർണാടക ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക് ആകാം
awKfqcp BØm\ambpÅ IÀWmSI _m¦v ¢mÀ¡v XkvXnIbnse HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p. HgnhpIfpsS F®w Xn«s¸Sp¯nbn«nÃ. tIcfw DÄs¸sSbpÅ kwØm\§fn {]hÀ¯n¡p¶ hnhn[ imJIfnembncn¡pw \nba\w. Hm¬sse³ ]co£bpsS ASnØm\¯nembncn¡pw sXcsªSp¸v. \nba\w e`n¡p¶hÀ aq¶p hÀjs¯ t_mWvSv \ÂtIWvSnhcpw.

tbmKyX BÀSvkv/ sImtagvkv/ kb³kv/ Iw]yq«À B¹nt¡j³/ _nkn\kv AUvan\nkvt{Sj³/ _nkn\kv amt\Pvsaân A¼Xp iXam\¯n Ipdbm¯ amÀt¡mSp IqSnb _ncpZw. lnµnbpw Cw¥ojpw kwkmcn¡m\pw Iw]yq«dnepw {]mhoWyw thWw. aäp hnjb§fn _ncpZsaSp¯hÀ¡pw Ahkm\ hÀj_ncpZ hnZymÀYnIÄ¡pw At]£n¡m\mhnÃ.
{]mbw 2016 Unkw_À H¶n\v 26 hbkn IqScpXv. 02121990\pw 01121998\pw CSbn P\n¨hÀ am{Xw (cWvSp XobXnIfpw DÄs¸sS) At]£n¨m aXn.
Fkvvkn/ FkvSn hn`mK¡mÀ¡v DbÀ¶ {]mb]cn[nbn A©phÀjs¯ Cfhv e`n¡pw. i¼fw 23,500 cq].

At]£nt¡WvS hn[w www.karnatakabank.com F¶ sh_vsskäneqsS thWw Hm¬sse³ Bbn At]£n¡m³. DtZymKmÀYnbpsS ]mkvt]mÀ«v sskkv t^mt«mbpw ssIsbm¸pw At]£bn A]vtemUv sN¿Ww.
600 cq]bmWv (Fkvvkn/ FkvSn hn`mK¡mÀ¡v 500 cq]) At]£m^okv. dqt]/ amÌÀ/ hok sU_näv/ s{IUnäv ImÀUv D]tbmKnt¨m CâÀs\äv _m¦nwKv hgntbm Hm¬sse³ Bbn ^okSbv¡mw.

Hm¬sse³ At]£m \S]SnIÄ ]qÀ¯nbm¡nbm e`n¡p¶ cPnkvt{Sj³ \¼dpw ]mkvthÀUpw FgpXnkq£n¡pI. Hm¬sse³ At]£mt^mw {]nâu«v FSp¯v kq£n¡Ww. At]£IÀ¡v Csabn hnemkhpw _Ôs¸Sm\pÅ \¼dpw DWvSmbncn¡Ww. XpSÀ¶pÅ Adnbn¸pIsfÃmw Csabn hgnbmbncn¡pw. hniZhnhc§Ä¡v sh_vsskäv ImWpI.
Hm¬sse³ At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn Unkw_À 21.