എയർഫോഴ്സ് മീറ്റിയറോളണ്ടജി ബ്രാഞ്ചിൽ അവസരം
C´y³ FbÀt^mgvknsâ aoänbtdmfPn {_m©n s]Àa\âv/ tjmÀ«v kÀhokv I½oj³ At]£ £Wn¨p. ]pcpj³amÀ¡pw kv{XoIÄ¡pw {]tXyIw hnÚm]\§Ä ]pds¸Sphn¨n«pWvSv. ]pcpj³amÀ¡v \¼À 200/18 {KuWvSv Uyq«n Hm^otkgvkv tImgvkv (s]Àa\âv I½oj³), \¼À 200 tjmÀ«v kÀhokv I½oj³ tImgvknte¡pw kv{XoIÄ¡v \¼À 200 tjmÀ«v kÀhokv tImgvknte¡pamWv At]£ £Wn¨ncn¡p¶Xv. 52 BgvN \oWvSp\n¡p¶ tImgvkv 2018 P\phcnbn Bcw`n¡pw.

tbmKyX: am¯amänIvkv, ÌmänÌnIvkv, tPym{K^n, Iw]yq«À B¹nt¡j³, F³htbm¬saâ kb³kv, Ass¹Uv ^nknIvkv, Hmjymt\m{K^n, aoänbtdmfPn, A{KnIĨd aoänbtdmfPn, Ct¡mfPn B³Uv F³htbm¬saâ Pntbm^nknIvkv, F³htbm¬saâ _tbmfPn F¶o hnjb§fn IpdªXv 50 iXam\w amÀt¡msS _ncpZm\´c _ncpZw.

At]£IÀ _ncpZXe¯n ^nknIvkpw am¯amänIvkpw ]Tn¨v 55 iXam\¯n Ipdbm¯ amÀ¡v _ncpZ¯n\p t\Snbncn¡Ww. _mIvtemKvv CÃmsX CXphsc skaÌdpIfn A¼Xp iXam\w amÀ¡pÅ ]nPn hnZymÀYnIÄ¡pw At]£n¡mw. ChÀ 2017 Unkw_À 15\p ap¼v ]nPnbpsS HdnPn\Â/ t{]mhnjW kÀ«n^n¡äv lmPcm¡Ww.

{]mbw: 2017 P\phcn H¶v ASnØm\am¡n 20 \pw 25\pw at[y hbkv. 1992 P\phcn cWvSn\pw 1998 P\phcn H¶n\pw at[y P\n¨hcmbncn¡Ww. ]nF¨vUn¡mÀ¡v 27 hbkphsc At]£n¡mw.
imcocnI tbmKyX: Dbcw ]pcpj³amÀ¡v 157.5 sk.ao. kv{XoIÄ¡v 152 sk.ao. Dbc¯n\v B\p]mXnIamb Xq¡w DWvSmbncn¡Ww. i¼fw: 15,600 39,100 cq]. sUdmUq¬, ssakqÀ, KmÔn\KÀ, hmcmWkn F¶nhnS§fn {]hÀ¯n¡p¶ FbÀt^mgvkv skeIvj³ t_mÀUn\p Iogn FkvFkv_n CâÀhyq DWvSmbncn¡pw. At]£IÀ hnhmlnXcmIm³ ]mSnÃ. ]cnioe\ Ime¯v hnhmlw A\phZn¡pIbpw CÃ.

At]£ Abbvt¡WvS hn[w: \nÀZnã coXnbn Xbmdm¡nb At]£ P\phcn cWvSn\p ap¼mbn Abbv¡Ww. IqSpX hnhc§Ä¡pw At]£m t^mansâ amXrIbv¡pw www.joinindianairforce.nic.in F¶ sh_vsskäv kµÀin¡pI.