ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു സുവർണാവസരം
tIcf¯n Gähpw IqSpX DtZymKmÀYnIÄ At]£ kaÀ¸n¡mdpÅ temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡v XkvXnIbnte¡p sXcsªSp¡p¶Xn\v ]nFkvkn At]£ £Wn¨ncn¡pIbmWv. ImäKdn \¼À 414/2016 hnÚm]\w A\pkcn¨v Pq¬, Pqsse amk§fnemWp ]co£. dh\yq hIp¸nse kwtbmPnX XkvXnIbmb temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡v / hntÃPv AknÌâv F¶nh CXnÂs¸Spw. tIcf ap\nkn¸Â / tIma¬ kÀhoknse temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡v XkvXnIbpsS HgnhpIfpw Cu hnÚm]\{]Imcw Hmtcm PnÃbpw Xbmdm¡p¶ dm¦v enÌn DÄs¸Sp¶ DtZymKmÀYnIÄ¡v t\cn«pÅ \nba\w \S¯p¶XmWv.

FkvFkvFÂknbnse hnPbamWv ASnØm\tbmKyX. {]mb]cn[n 18\pw 36\pw CSbv¡v. AXmbXv 1980 P\phcn H¶n\pap¼pw 1998 P\phcn H¶n\p ]n¼pw P\n¨hcmIm³ ]mSnÃ. DbÀ¶ {]mb]cn[nbn hyhØm]nXamb Nne CfhpIÄ P\d ImäKdnbn s]Sm¯ hn`mK§Ä¡v e`n¡pw. ]nt¶m¡ hn`mK§Ä¡v aq¶phÀjhpw ]«nIhÀK/PmXnbnÂs¸Sp¶hÀ¡v A©phÀjhpw. _ncpZm\´c _ncpZw t]mse DbÀ¶ tbmKyXbpÅhÀ¡pw Cu XkvXnIbnte¡v At]£IÄ kaÀ¸n¡msa¶v ]nFkvkn hyàam¡nbn«pWvSv.

tPmenbpsS {]tXyIX

Hcp kÀ¡mÀ Hm^oknse \S¸p ^ben {][m\ Xocpam\w ssIs¡mÅp¶ DtZymKØ\mWv KpakvX³ AYhm ¢mÀ¡v. AbmsfSp¡p¶ Xocpam\§Ä kaql¯nse ]cnhÀ¯\¯n\p ImcWamImw. Zqchym]Iamb amä§Ä¡p hgnsXfn¡mw. At]£I\p \oXn e`n¡mw. AYhm e`n¡mXncn¡mw. Hcp ^bense {]Ya Xocpam\w ¢mÀ¡ntâXmWv.

temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡v ssIs¡mÅp¶ Xocpam\ambncn¡pw ]et¸mgpw amäanÃmsX AwKoIcn¡s¸Sp¶Xv. C¶s¯ ]e Hm^okpIfnepw skIvj³ ¢mÀ¡n\pw Hm^okv Xeh\panSbv¡pÅ DtZymKØÀ km[mcWbmbn hn`n¶amb A`n{]mb§Ä tcJs¸Sp¯p¶Xp IpdhmWv. AXpsImWvSv Hcp Hm^oknsâ {]hÀ¯\¯n\p {]mYanIamb kw`mh\IÄ \ÂIp¶ DtZymKØ\mWv {_n«ojv kÀ¡mcnsâ Imes¯ KpakvX³ AYhm C¶s¯ temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡v.

cWvSpXcw ¢mÀ¡pamcmWv C¶pÅXv. temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡pw A¸À Unhnj³ ¢mÀ¡pw. Ahcn \n¶v DtZymK¡bäw e`n¡pt¼mÄ slUv ¢mÀ¡v AYhm Pq\nbÀ kq{]WvSv XkvXnI e`n¡pw. sk{It«dnbäv, ]»nIv kÀhokv I½oj³, AUz¡äv P\d Hm^okv, tem¡Â ^WvSv HmUnäv, kÀhIemimeIÄ, t_mÀUpIÄ, kÀ¡mÀ tImÀ]tdj\pIÄ XpS§nb Øm]\§fnse ¢mÀ¡pamÀ AknÌâv t{KUv cWvSv F¶pw AknÌâv t{KUv H¶v F¶pamWv Adnbs¸Sp¶Xv. sk{It«dnbäv, ]»nIv kÀhokv I½oj³ XpS§nb Øm]\§fnsebpw t]meokv, cPnkvt{Sj³, ssk\nIt£aw, ]«nIPmXn t£aw, kmaqlyt£aw, ImbnI bphP\t£aw, PeKXmKXw, tÌj\dn hnZym`ymkw, BtcmKyw, h\w, hnt\mZk©mcw, arKkwc£Ww XpS§nb kÀ¡mcnsâ hnhn[ hIp¸pIfnsebpw Hm^okv {]hÀ¯\¯n\p kmcamb hyXymkapWvSv. AknÌâv t{KUv cWvSn\v _ncpZamWp an\naw tbmKyX. F¶mÂ, ¢mÀ¡n\p ]¯mw¢mkv aXn.tIcf ]»nIv kÀhokv I½oj³ ]pd¯nd¡nb ]pXnb hnÚm]\¯n ]pXp¡nb i¼f kvsIbnemb 19,000þ43,600 cq]bmWp temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡n\p {]Jym]n¨n«pÅXv. AXmbXv XpS¡¯n HcmÄ¡v 25,000 cq]bn Ipdbm¯ i¼fw e`n¡pw. ]¯mw¢mkv tbmKyXbpÅhÀ¡v \ÂIp¶ DbÀ¶ i¼f kvsIbnemWnXv. AXpsImWvSmhmw aäv DtZymK§sf At]£n¨v hnhn[ hIp¸pIfnse temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡v XkvXnIbnte¡v C{Xb[nIw At]£IÀ IS¶phcp¶Xpw AhcpsS F®w {IamXoXambn Dbcp¶Xpw.

DtZymK¡bä km[yXIÄ

DtZymK¡bä¯n\pÅ km[yXIÄ, Ft¸mÄ thWsa¦nepw Ah[nbn {]thin¡mw, 20 Imjz eohv AcZnhkw hs¨Sp¡mw. IqSmsX AÀ[i¼f Ah[n, kv{XoIÄ¡msW¦n {]khmh[n, i¼fanÃm Ah[n, saUn¡Â do Cwt]gvkvsaâv, hmbv]m kuIcy§Ä XpS§n \nch[n B\pIqey§Ä DWvSv. kÀhokv klIcW Øm]\§fn AwKXzsaSp¯v {]hÀ¯n¡mw XpS§n \nch[n B\pIqey§Ä ]pdsa.]pXnb hnÚm]\w ]nFkvkn {]Jym]n¡pt¼mÄ kÀ¡mÀ HgnhpIÄ dnt¸mÀ«v sNbvXn«psWvS¶v tXm¶p¶nÃ. IgnªXhW \S¯nb ]co£bn CXphsc DtZymK¯n\pÅ sat½m \ÂInbXv 3738 t]À¡pam{XamWv. B dm¦v enÌnsâ Imemh[n C\n HcphÀjhpw \mepamkhpamWv. kÀ¡mÀ Imemh[n \o«m\pÅ km[yXbpw XÅn¡fbm\mhnÃ. F¦nepw ]nFkvkn kvamÀ«v KthW³knsâ `mKambn ap³Iq«n¯s¶ DtZymKmÀYnIfpsS enÌv Xbmdm¡m\pÅ {ia¯nemWv.

aÕc ]co£

Pq¬, Pqsse amk§fn Xncph\´]pcw, sImÃw, ]¯\wXn«, Be¸pg, tIm«bw, CSp¡n, FdWmIpfw, XriqÀ, ]me¡mSv, ae¸pdw, tImgnt¡mSv, hb\mSv, I®qÀ, ImkÀtKmUv F¶o PnÃm tI{µ§fn h¨mIpw ]co£. Ht¶Im aWn¡qÀ ssZÀLyw DWvSmIpw. s]mXphnÚm\w, kaImeo\ Imcy§Ä, tIcf \thm°m\w, Cw¥ojv, KWnXw, am\knItijn ]cntim[\, aebmf`mj XpS§nbhbmWv hnjb§Ä. Ignª tNmZyt]¸dnsâ amXrIbn \n¶pw henb amä§Ä DWvSmIm\pÅ km[yX IpdhmWv. 2018 amÀ¨v amk¯n\pap¼v dm¦v ]«nI {]kn²oIcn¡psa¶mWv {]Xo£. GItZi IW¡\pkcn¨v 16 e£¯ne[nIw At]£IÀ DWvSmtb¡pw. Chcn ]ecpw sXmgnenÃm¯ BfpIfÃ. hnZymÀYnIÄ, kzImcy Øm]\§fn ]WnsbSp¡p¶hÀ XpS§n \nch[nt]cpw GsX¦nepw Øm]\¯n {]hr¯nbn GÀs¸«hcmIpw. FÃmhÀ¡pw kÀ¡mÀ tPmenbmWmhiyw. AXnsâ BIÀjWobX hepXmW.v tPmen e`n¨pIgnªm AXv Hcp Øncw tPmenbmWv. C\nbpÅ Bdpamkw DtZymKmÀYnIsf kw_Ôn¨v XbmsdSp¸nsâ ImeamWv. ]Xn\mdp e£t¯mfw At]£Isc {]Xo£n¡p¶ Cu aÕc]co£bn hnPbn¡Wsa¦n Akmam\yamb _p²niànbpw Nn«bmb ]cnioe\hpw Hs¡thWw.

tIm¨nwKv skâdpIÄ, CbÀ _p¡pIÄ, ap³Ime§fnse tNmZyt]¸dpIÄ, ]{X§fpambn _Ôs¸« sXmgn e£yam¡nbpÅ {]kn²oIcW§Ä F¶nhbpsS klmbw tXSmw. ap³Ime§fn ¢mÀ¡v ]co£sbgpXn tPmen e`n¨n«pÅhcpambpw Bibhn\nabw \S¯mw.

F§s\ At]£n¡mw

2016 Unkw_À 28\Iw Hm¬sse\mbn www.keralapsc.gov.in F¶ sh_vsskäneqsS thWw At]£ kaÀ¸n¡m³. ]nFkvknbn Hä¯hW cPnkvt{Sj³ sNbvXn«pÅhÀ¡v At]£n¡mw. bqkÀ sFUnbpw ]mkvthÀUpw At]£I\pWvSmbncn¡Ww. AXneqsS thWw At]£n¡m³ {]tXyIw At]£m^oknÃ. ]co£bv¡pÅ Hm¬sse³ lmÄSn¡äv I½ojsâ sh_vsskän \n¶p Uu¬temUv sNbvsXSp¡mw. At]£IÄ A]qÀWsa¦n \nckn¡m\pÅ km[yXbpw DWvSv. PnÃm Xe¯nemWv At]£IÄ kaÀ¸nt¡WvSXv.