ബാങ്ക്് ഓഫ് ബറോഡയിൽ സ്വീപ്പർ കം പ്യൂൺ
C´ybnse {]apJ _m¦nwKv Øm]\amb _m¦v Hm^v _tdmUbpsS sNss¶ tkmWn DÄs¸Sp¶ tIcf¯nse imJIfnte¡v kzo¸À Iw ]yq¬ XkvXnIbnse HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p. BsI 38 HgnhpIfmWv DÅXv.

kzo¸À Iw ]yq¬ 38 (P\d 26, H_nkn9, Fkvvkn3)
tbmKyX AwKoIrX t_mÀUnÂ\n¶pw ]¯mw¢mkv/ X¯peyw. amXr`mjbn FgpXphm\pw hmbn¡m\pw Adnªncn¡Ww. Cw¥ojv `mj Adnbp¶hÀ¡v ap³KW\.
{]mb]cn[n 2016 \hw_À 22\v 1826 hbkv. Fkvvkn, FkvSn hn`mK¡mÀ¡v A©pw H_nkn hn`mK¡mÀ¡v aq¶pw hÀjs¯ hbknfhv DWvSv.
i¼fw 9560 18545 cq].
At]£m ^okv Fkvvkn, FkvSn, hnapà`S³, AwK]cnanXÀ F¶o hn`mK¯nepÅhÀ At]£m ^okmbn 100 cq]bpw aäpÅhÀ 400 cq]bpw Hm¬sse³hgn ASbv¡Ww. s{IUnäv/ sU_näv/ s\äv _m¦nwKv hgn At]£m^okv ASbv¡mhp¶XmWv. Asæn _m¦v Hm^v _tdmUbpsS GsX¦nepw imJIÄ aptJ\bpw At]£m^okv ASbv¡mhp¶XmWv.

At]£nt¡WvS hn[w www.bankofbaroda.co.in F¶ sh_vsskäneqsS Hm¬sse\mbmWv At]£nt¡WvSXv. sh_vsskänse IcnbÀ t]Pn \ÂInbncn¡p¶ hniZamb hnÚm]\w hmbn¨pa\knem¡nb tijw am{Xw At]£n¡pI. IqSpX hnhc§Ä¡v sh_vsskäv kµÀin¡pI. Hm¬sse\mbn At]£ kaÀ¸nt¡WvS Ahkm\ XobXn Unkw_À 27.