കരസേനയിൽ ഡോക്ടർ
saUn¡Â _ncpZm\´c _ncpZapÅhÀ¡v BÀan saUn¡Â tImdn tjmÀ«v kÀhokv I½oj³Uv Hm^okdmIm³ Ahkcw. kv{XoIÄ¡pw ]pcpj³amÀ¡pw At]£n¡mw. At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn Unkw_À 29. HgnhpIfpsS F®w Xn«s¸Sp¯nbn«nÃ.
tbmKyX 1956 sFFwkn BÎnse ^Ìv/ sk¡³Uv sjUyqfnse Asæn tXÀUv sjUyqfnse ]mÀ«v cWvSn ]dªncn¡p¶ saUn¡Â tbmKyX. kwØm\ saUn¡Â Iu¬knÂ/FwknsFIu¬knÂ/FwknsF Øncw cPnkvt{Sj³ DWvSmbncn¡Ww. FwUn/FwFkv/FwknF¨v/ UnFw Ignªhtcbpw ]cnKWn¡pw.

{]mbw 2016 Unkw_À 31\v 45 hbkv XnIbcpXv.
i¼fw: 17160 39100 cq]. t{KUv t] 6100 cq]bpw aäv B\pIqey§fpw. A©phÀjamWv tjmÀ«v kÀhokv I½oj³sd Imemh[n. H¼Xp hÀjt¯¡p thWsa¦n kÀhokv \o«nsbSp¡mw. cWvSphÀjw kÀhokv ]qÀ¯nbm¡nb tijw s]Àa\³dv I½oj³ tIUdnte¡v At]£n¡mw.
2017 G{]nÂ, tabv amk§fn \yqUÂlnbnse BÀan tlmkv]näen \S¡p¶ C³dÀhyqhn³sdbpw sshZy]cntim[bptSbpw ASnØm\¯nemWp \nba\w. BZyambn C³dÀhyqhn\p ]s¦Sp¡p¶hÀ¡v bm{Xm_¯ e`n¡pw. At]£m^okv 200 cq]. \yqUÂlnbn amdmhp¶ GsX¦nepw tZikmÂIrX _m¦n³sd UnUnbmbn At]£m ^okv ASbv¡mw. UnUnbpsS adphi¯v DtZymKmÀYnIfpsS t]cpw hnemkhpw DWvSmbncn¡Ww.

At]£ Abbvt¡WvS hn[w www.amcsscetnry.gov.in F¶ sh_vsskäneqsS Hm¬sse\mbmWv At]£ kaÀ]n¸nt¡WvSXv. At]£tbmsSm¸w Ct¸mgs¯ sXmgn DSa \ÂIp¶ F³Hkn lmPcm¡Ww. IqSpX hnhc§Ä¡v sh_vsskäv kµÀin¡pI.