റെയിൽവേ ജോലി അപേക്ഷ: ആധാർ നിർബന്ധം
sdbnÂth \nba\§Ä¡v B[mÀ \\v]À \nÀ_Ôam¡m³ sdbnÂth dn{Iq«vsaâv t_mÀUv (BÀBÀ_n) Xocpam\n¨p. sdbnÂth tPmenIÄ¡mbn C\n apX At]£ Abbv¡p¶ DtZymKmÀYnIÄ At]£m t^man 12 A¡ B[mÀ \\v]À \nÀ_Ôambpw tcJs¸Sp¯Ww.
B[mÀ \\v]dnÃm¯ DtZymKmÀYnIÄ bpWoIv sFU³dn^nt¡j³ AtYmdänbn cPnÌÀ sNbvXv B[mÀ \\v]À kz´am¡Wsa¶pw sdbnÂth A[nIrXÀ Adnbn¨n«pWvSv. hnÚm]\¯n³sd hniZhnhc§Ä www.indianrailways.gov.in F¶ sh_vsskän \n¶v e`n¡pw.
t\cs¯ tPmbnâv F³Pn\nbdnwKv FIvkmant\j\pÅ (sPCC) At]£m t^manepw B[mÀ \nÀ_Ôam¡nbncp¶p. sFsFSnbnepw cmPys¯ {]apJ F³Pn\nbdnwKv Øm]\§fnte¡pÅ hnZymÀYnIsf sPCC hgnbmWv sXcsªSp¡p¶Xv.
sshImsX kÀ¡mÀ tPmenIÄ¡pw B[mÀ \\v]À \nÀ_Ôam¡ntb¡pw. B[mÀ \\v]À \nÀ_Ôam¡pIhgn Hcp hyànbpsS ]qÀWhnhcw sXmgn ZmXmhn\p e`n¡pw.