നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റിൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ് എൻജിനിയർ
Xangv\m«nse ISeqÀ PnÃbn {]hÀ¯n¡p¶ tI{µ s]mXptaJemØm]\amb s\bvthen enKvss\äv tImÀ]tdj\nte¡v {KmtPzäv FIvknIyq«ohv s{Sbn\n XkvXnIbnte¡v At]£ £Wn¨p. tKäv 2017 ]co£bpsS kvtImdn³sd ASnØm\¯nembncn¡pw \nba\w.

sa¡m\n¡Â 50 Hgnhv.
tbmKyX sa¡m\n¡Â F³Pn\nbdnwKn Adp]Xp iXam\w amÀt¡msS _ncpZw. Fkvkn/FkvSn/ H_nkn hn`mK¡mÀ¡v A\v]Xp iXam\w amÀ¡v aXn.
Ce{În¡Â 15 Hgnhv.
tbmKyX Ce{În¡Â/Ce{În¡Â B³Uv Cet{ÎmWnIvkv F³Pn\nbdnwKn Adp]Xp iXam\w amÀt¡msS _ncpZw. Fkvkn/FkvSn/ H_nkn hn`mK¡mÀ¡v A\v]Xp iXam\w amÀ¡v aXn.
Ce{În¡Â A©v Hgnhv.
tbmKyX Ce{În¡Â/IayqWnt¡j³ F³Pn\nbdnwKn Adp]Xp iXam\w amÀt¡msS _ncpZw. Fkvkn/FkvSn/ H_nkn hn`mK¡mÀ¡v A\v]Xp iXam\w amÀ¡v aXn.
knhn 10 Hgnhv.
tbmKyX knhnÂ/knhn B³Uv kv{SIvNd F³Pn\nbdnwKn Adp]Xp iXam\w amÀt¡msS _ncpZw. Fkvkn/FkvSn/ H_nkn hn`mK¡mÀ¡v A\v]Xp iXam\w amÀ¡v aXn.

I¬t{SmÄ B³Uv C³kv{Ssa³tdj³ A©v Hgnhv.
tbmKyX C³kv{Spsa³tdj³/ Cet{ÎmWnIvkv B³Uv C³kv{Spsa³tdj³/ C³kv{Spsa³tdj³ B³Uv I¬t{SmÄ F³Pn\nbdnwKn Adp]Xp iXam\w amÀt¡msS _ncpZw. Fkvkn/FkvSn/ H_nkn hn`mK¡mÀ¡v A\v]Xp iXam\w amÀ¡v aXn.
ssa\nwKv ]¯v Hgnhv.
tbmKyX ssa\nwKv F³Pn\nbdnwKn Adp]Xp iXam\w amÀt¡msS _ncpZw. FÊvkn/FkvSn/ H_nkn hn`mK¡mÀ¡v A\v]Xp iXam\w amÀ¡v aXn.
Iw]yq«À A©v Hgnhv.
tbmKyX Iw]yq«À kb³kv/ C³^Àtaj³ sSIvt\mfPn F³Pn\nbdnwKn Adp]Xp iXam\w amÀt¡msS _ncpZw. Fkvkn/FkvSn/ H_nkn hn`mK¡mÀ¡v A\v]Xp iXam\w amÀ¡v aXn.
Hm¬sse³ At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn P\phcn 22. sh_vsskäv: www.nlcindia.com