<ളീിേ ളമരല=്ലൃറമിമ ശ്വെല=2>ഇങഅപുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി
km[mcW¡mÀ¡v Ipdª sNehn ]Tn¨v DbÀ¶ ]ZhnIfn F¯p¶Xn\pÅ {]^jW tImgvkmWv C³kvänäyq«v Hm^v tImkväv A¡uWvS³kv Hm^v C´y (sFknFsF) \S¯p¶ tImkväv B³Uv amt\Pvsaâv A¡uWvS³kn tImgvkv (knFwF). `mcX kÀ¡mcnsâ I¼\nImcy a{´meb¯nsâ \nb{´W¯nemWv C³Ìnäyq«v {]hÀ¯n¡p¶Xv. C³Ìnäyq«n\v Ct¸mÄ 60,000 AwK§fpw A©pe£t¯mfw hnZymÀYnIfpapWvSv. tIm¡¯ BØm\ambn {]hÀ¯n¡p¶ C³Ìnäyq«n\v UÂln, apwss_, tIm¡¯, sNss¶ F¶nhnS§fn doPW Hm^okpIfpw C´ybn 93 {][m\ \Kc§fn Nm]vädpIfpw ({_m©pIÄ), C´y¡v ]pd¯v H¼Xv cmPy§fn skâdpIfpw DWvSv. km[mcW¡mÀ¡v Ipdª sNehn ]Tn¨v D¶X ]ZhnIfn F¯phm³ km[n¡p¶ Hcp {]^jW tImgvkmWv tImkväv B³Uv amt\Pvsaâv A¡uWvS³kn tImgvkv (knFwF).

Ahkc§Ä

DXv]mZItcbpw tkh\ZmXm¡tfbpw Ipdª sNehn DXv]mZ\hpw tkh\hpw sN¿p¶Xn\pÅ D]tZi§Ä \ÂIpI F¶XmWv tImkväv B³Uv amt\Pvsaâv A¡uWvSânsâ (knFwF) {][m\ ZuXyw. I¼\nIfpsSbpw hnhn[ Un¸mÀ«vsaâpIfpsSbpw Imcy£aX ]cntim[n¡pI, amt\Pvsaân\v I¼\nbpsS {]hÀ¯\§sf hnebncp¯p¶Xn\pthWvSn HmUnäv \S¯pI, _nkn\kns\ kw_Ôn¨v Xocpam\§Ä FSp¡p¶Xn\pÅ D]tZi§Ä \ÂIpI apXembhbmWv aäp tkh\§Ä. C³Iw SmIvkv BÎv, FIvsskkv B³Uv IÌwkv BÎv, hmäv BÎv apXemb ]e \nba§Ä {]Imchpw tImkväv B³Uv amt\Pvsaâv A¡uWvSâpIfpsS tkh\§Ä BhiyamWv. I¼\n \nba{]Imcw tImkväv HmUnäv \S¯p¶Xn\v knFwFIÄ¡v am{Xta km[n¡pIbpÅp. tPmenbn tNcphm³ XmXv]cyanÃm¯hÀ¡v kz´ambn {]mÎokv sN¿p¶Xn\pw km[n¡pw.

sFFFkv, sFF^vFkv apXemb kÀhokpIÄ¡v Xpeyamb C´y³ tImkväv A¡uWvS³kn kÀhokv (sFknHFFkv) ]mkmb tImkväv B³Uv amt\Pvsaâv A¡uWvSâpIÄ C´ym Kh¬saân tkh\w A\pjvTn¡p¶p. hnhn[ kwØm\ Kh¬saâpIfpsSbpw s]mXptaJem Øm]\§fpsS DbÀ¶ emhW§fnepw ChÀ {]hÀ¯n¡p¶pWvSv.
bqWnthgvknän {Kmâvkv I½oj³ N«§Ä {]Imcw amt\Pvsaâv ]T\ Øm]\§fn AknÌâv {]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ, {]^kÀ F¶o XkvXnIIfn \nban¡s¸Sm³ tImkväv B³Uv amt\Pvsaâv A¡uWvSâpIÄ tbmKycmWv. hnhn[ bqWnthgvknänIÄ KthjW¯n\pÅ ASnØm\ tbmKyXbmbpw tImkväv B³Uv amt\Pvsaâv A¡uWvS³kn (knFwF) AwKoIcn¨n«pWvSv. hyhkmb hnIk\ KthjWw \S¯p¶Xn\pÅ Hcp {][m\ Øm]\ambn C³Ìnäyq«ns\ C´ym Kh¬saâv AwKoIcn¨n«pWvSv.

F§s\ ]Tn¡mw

C³Ìnäyq«nsâ hnhn[ Nm]vädpIfn \S¯p¶ ¢mkpIfn ]s¦Sp¯pw CXn\p km[n¡m¯hÀ¡v hnZqc hnZym`ymk¯neqsSbpw tImkväv B³Uv amt\Pvsaâv A¡uWvS³kn tImgvkv ]Tn¨v ]co£ FgpXmhp¶XmWv. an¡ Nm]vädpIfnepw ¢mkpIÄ \S¯p¶Xv cmhnsebpw, sshIpt¶c§fnepw BWv. IqSmsX Ah[n Znhk§fn ¢mkv \S¯p¶ Nm]vädpIfpw DWvSv.

¢mkpIfn ]s¦Sp¡m³ km[n¡m¯hÀ¡v C³Ìnäyq«nsâ doPW Iu¬knepIÄ hnZqc hnZym`ymk tImgvkpw \S¯p¶XmWv (t]mkvä tIm¨nwKv). aäp tImgvkpIÄ ]Tn¡p¶hÀ¡pw tPmenbpÅhÀ¡pw AtXmsSm¸w Xs¶ Cu tImgvkv ]Tn¡mhp¶XmWv. knFwF tImgvkv ]mkmIp¶Xn\v aq¶v L«§fnembn C³Ìnäyq«v \S¯p¶ ]co£ ]mkmIWw. Hmtcm L«¯nsâ hniZhnhc§Ä NphsS.

1. ^utWvSj³ tImgvkv: ]¯mw Ìm³tUÀUv ]mkmbhÀ Cu tImgvkn\v cPnkväÀ sN¿msa¦nepw ]co£ FgpXp¶Xn\pap¼v ]{´WvSmw ¢mkv (¹kvSp) ]mkmbncn¡Ww. tImgvkv ^okv ]T\¯n\pÅ ]pkvXI§Ä DÄs¸sS \membncw cq]bmWv. \mev hnjb§fmWv ]Tn¡m\pÅXv. BdpamkamWv tImgvkv. ]{´WvSmw ¢mkntem, Un{KnbpsS BZy hÀj¯ntem ]Tn¨psImWvSncn¡pt¼mgmWv Cu tImgvkn\v tNcm\pÅ Gähpw A\ptbmPyamb kabw.
GsX¦nepw hnjb¯n Un{KnbpÅhÀ ^utWvSj³ tImgvkv FgpXmsX Xs¶ CâÀaoUnbäv tImgvkn\v tNcmhp¶XmWv.
2. CâÀaoUnbäv tImgvkv: ^utWvSj³ tImgvkv ]mkmbhÀ¡v CâÀaoUnbäv tImgvkn\v tNcmhp¶XmWv. GsX¦nepw hnjb¯n Un{KnbpÅhÀ, C³kvänäyq«nsâ Xs¶ asämcp tImgvkmb kÀ«n^n¡äv C³ A¡uWvSnwKv sSIv\ojy³ (Imäv) seh 1 ]mkmbhÀ, _n.sSIv \memw skaÌÀ ]mkmbhÀ F¶nhÀ¡pw CâÀaoUnbäv tImgvkn\v {]thi\w e`n¡pw. cWvSv {Kq¸pIfnembn F«v hnjb§fn Fgp¯p]co£bmWv. Hmtcm hnjb¯n\pw 100 amÀ¡v DÅXn 40 amÀs¡¦nepw hm§Ww. IqSmsX Hmtcm {Kq¸n\pw (\mev hnjbw) 400 amÀ¡pÅXn 200 amÀ¡v e`n¨m ]mkmImw. ]pkvXI§Ä, ¢mkpIÄ, s{Sbn\nwKpIÄ, Iw]yq«À s{Sbn\nwKv F¶nh DÄs¸sS 20,000 cq]bmWv ^okv.
3. ss^\Â tImgvkv:
CâÀaoUnbäv tImgvkv ]mkmbhÀ¡v ss^\ tImgvkn tNcmhp¶XmWv. cWvSv {Kq¸pIfnembn F«v hnjb§fn Fgp¯p]co£ ]mkmIWw. 100 amÀ¡v DÅ Hmtcm hnjb¯n\pw 40 amÀs¡¦nepw hm§Ww. IqSmsX 400 amÀ¡pÅ Hcp {Kq¸n\v (\mev hnjbw) 200 amÀs¡¦nepw e`n¨m ]mkmIp¶XmWv. ]pkvXI§Ä, ¢mkpIÄ, s{Sbn\nwKpIÄ F¶nh DÄs¸sS 17000 cq]bmWv ^okv.

tImkväv B³Uv amt\Pvsaâv A¡uWvS³kn (knFwF) tImgvkn\v At]£nt¡WvS kabw þ P\phcn 31\v ap¼v Hmtcm hÀjhpw cWvSp{]mhiyw ]co£ \S¯p¶pWvSv. PqWnepw Unkw_dnepamWv ]co£IÄ. cPnkvt{Sj³ GXp kab¯pw \S¯mhp¶Xn\m Hmtcm hÀjhpw s^{_phcn H¶papX Pqsse 31 hsc cPnÌÀ sN¿p¶hÀ¡v Unkw_dnepw HmKkväv H¶p apX P\phcn 31 hsc cPnkväÀ sN¿p¶hÀ¡v PqWnepw ]co£ FgpXmw. PqWn ]co£ FgpXm³ B{Kln¡p¶hÀ¡v P\phcn 31 hsc cPnÌÀ sN¿mw. ¹kvSp ]Tn¡p¶hÀ¡pw ]mkmbhÀ¡pw Un{Kn¡v ]Tn¡p¶hÀ¡pw ^utWvSj³ tImgvkn\pw, Un{KnbpÅhÀ¡v CâÀaoUnbäv tImgvkn\pw Ct¸mÄ cPnkväÀ sN¿mhp¶XmWv.

Im¼kv \nba\§Ä

UÂln, tIm¡¯, apwss_, _wKfqcp, sNss¶, FdWmIpfw apXemb Øe§fn hÀj¯n cWvSp{]mhiyw Iym¼kv \nba\ CâÀhyqIÄ \S¯p¶Xn\pÅ kuIcyw C³Ìnäyq«v sNbvXpsImSp¡p¶pWvSv. C´ybnsebpw hntZit¯bpw {][m\ I¼\nIÄ CXn ]s¦Sp¡p¶pWvSv. ]pXnbXmbn ]mkmbnhcp¶hÀ¡v \à \nba\§Ä e`n¡m³ CXnÂIqSn km[n¡p¶p.

tIcf¯nse {_m©pIÄ

Xncph\´]pcw þ 0471 þ 2723579, 9446176505. sIm¨n þ 0484 þ 2400130, 9847043031. tIm«bw þ 0481 þ 2563237, 9447112608. XriqÀ þ 0487 þ 3292440, 9400282423. ]me¡mSv þ 0491 þ 2506097, 9387602750.
sh_vsskäv: www.icmai.in.

tPmk^v eqbnkv
(sk{I«dn, C³Ìnäyq«v Hm^v tImÌv A¡uWvS³kv Hm^v C´y, Xncph\´]pcw Nm]väÀ)