വെസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സിൽ അവസരങ്ങൾ
s]mXptaJem I\v]\nbmb tImÄ C´y enanäUn³dsv A\p_ÔØm]\amb shkvtä¬ tImÄ ^oÂUvkv cWvSp XkvXnIIfnse HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p.
sSIv\n¡Â B³Uv kq¸ÀsshkÀ t{KUv knbn s]Sp¶ ssa\nwKv knÀZmÀ/ tjmÀ«v ^bdÀ, sSIv\n¡Â B³Uv kq¸ÀsshkÀ {Kq¸v _nbn s]Sp¶ kÀthbÀ (ssa\nwKv) XkvXnIIfnte¡mWv At]£ £Wn¨ncn¡p¶Xv.

ssa\nwKv knÀZmÀ / tjmÀ«v ^bdÀ
tbmKyX UbdÎtdäv P\d Hm^v ssa\nwKv tk^vän A\phZn¨ ssa\nwKv knÀZmÀjn¸v kÀ«n^n¡äv Asæn ssa\nwKv B³Uv ssa\nwKv kÀthbnwKn Unt¹mabpw UbdÎtdäv P\d Hm^v ssa\nwKv tk^vän A\phZn¨ HmhÀam³ tIm\v]nä³kn kÀ«n^n¡äpw. At]£IÀ Kymkv sSÌnwKv kÀ«n^n¡äv, ^Ìv FbvUv kÀ«n^n¡äv F¶nh t\Snbncn¡Ww.
kÀthbÀ (ssa\nwKv): FkvFkvFÂknbpw UbdÎtdäv P\d Hm^v ssa\nwKv tk^vänbpsS tIm\v]nä³kn kÀth kÀ«n^n¡äpw Asæn ssa\nwKv B³Uv ssa\nwKv kÀthbn Unt¹mabpw UbdÎtdäv P\d Hm^v ssa\nwKv tk^vän A\phZn¨ kÀthbÀ tIm\v]nä³kn kÀ«n^n¡äpw.
{]mbw 01.12.2017 \v 1830 hbkv. Fkvvkn, FkvSn hn`mK¡mÀ¡v A©pw H_nkn hn`mK¡mÀ¡p aq¶pw hÀjw DbÀ¶ {]mb¯n Cfhv e`n¡pw.

At]£m ^okv 100 cq]. Western Coal Field Limited ³dsv t]cn \mKv]qcn amdmhp¶ Unam³Uv {Um^väv Bbn ^okSbv¡mw. UnUnbpsS ]pd¯v DtZymKmÀYnbpsS t]cpw H¸pw hnemkhpw FgpXWw. Fkvkn, FkvSn hn`mK¡mÀ ^okv ASbvt¡WvSXnÃ.

At]£nt¡WvShn[w www.westerncoal.nic.in F¶ sh_vsskän \ÂInbncn¡p¶ hnÚm]\w hmbn¨p a\knem¡nb tijw CtX sh_vsskänÂ\n¶v At]£mt^mw Uu¬temUv sNbvsXSp¯v At]£n¡mw. hnÚm]\w sshImsX {]kn²oIcn¡pw.
hnemkw Genral Manager (PR) Coal Estate, Civil Lines, Nagpur 440 001.
At]£IÄ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn s^{_phcn A©v.